ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

1

บทนำ

1.1

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ (“ข้อตกลงในการใช้บริการ”) ได้กำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ Digital Games International Pte. Ltd. รวมถึงบริษัทในเครือและบริษัทย่อย (ต่อไปในข้อตกลงในการใช้บริการฉบับนี้จะเรียกรวมกันและแยกกันกว่า “GamesCo” หรือ “บริษัทฯ” แล้วแต่บริบท) จะให้บริการต่อไปนี้แก่ผู้ใช้บริการ

(ก) เว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของบริษัทฯ และ ฟังก์ชั่นการใช้บริการ บริการต่าง ๆ หรือคุณลักษณะที่ให้บริการในเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชัน (“แพลทฟอร์ม”) และ

(ข) เว็บไซต์หรือบริการอื่นใดที่เชื่อมโยงกับข้อตกลงในการใช้บริการฉบับนี้ ไม่ว่าผู้ใช้บริการจะเข้าถึงหรือใช้บริการอย่างไร ซึ่งรวมถึงการใช้บริการผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่

(ต่อไปในข้อตกลงในการใช้บริการฉบับนี้จะเรียกรวมกันว่า “บริการ”)

1.2

คำว่า “บริการ” ให้หมายความรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะบริการใด ๆ ที่ให้บริการต่าง ๆ ผ่านบริการ และสิ่งอื่นใดทั้งหมด (รวมถึงสารสนเทศ ข้อมูล เนื้อหา ข่าวสาร รูปภาพ ลิงก์เชื่อมโยง (รวมถึงลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก) เสียง กราฟฟิค อาร์เอสเอส (RSS) เอพีไอ (API) ซอฟท์แวร์ สิ่งอื่นที่สามารถดาวน์โหลดได้ และ/หรือไฟล์วีดิโอที่แสดงในสิ่งดังกล่าว) เอกสาร นโยบาย สื่อ หรือบริการต่าง ๆ และ/หรือเนื้อหาอื่น ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเนื้อหาของบุคคลภายนอก ข้อมูลเสริม และข้อมูลอภิพันธุ์ (meta data) ที่ให้บริการโดยหรือผ่านบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง การอัปเดต การปรับปรุง การพัฒนา หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ โดย GamesCo (“เนื้อหา”)

1.3

ในข้อตกลงในการใช้บริการฉบับนี้ ให้เรียกบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือ บุคคลที่ข้อตกลงในการใช้บริการฉบับนี้ใช้บังคับ ว่า “ผู้ใช้บริการ”

1.4

ในกรณีที่ผู้ใช้บริการเป็นผู้มีอายุน้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ หรือยังไม่ “บรรลุนิติภาวะ” ในประเทศที่อาศัยอยู่ (“ผู้เยาว์”) ท่านจะต้องได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายในการเปิดบัญชีผู้ใช้บริการ และบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายจะต้องยอมรับเงื่อนไขในข้อตกลงในการใช้บริการฉบับนี้ และท่านจะสามารถใช้บริการ ได้ภายใต้การควบคุมดูแลของ หรือต้องได้รับความยินยอมจากของบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายเท่านั้น ในกรณีที่ท่านไม่ทราบว่าตน “บรรลุนิติภาวะ” ในประเทศที่อาศัยอยู่หรือไม่ หรือในกรณีที่ท่านไม่เข้าใจข้อความนี้ กรุณาอย่าสร้างบัญชีผู้ใช้บริการจนกว่าจะได้สอบถามจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายก่อน ในกรณีที่ท่านเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้เยาว์ที่กำลังจะสร้างบัญชีผู้ใช้บริการ ท่านจะต้องยอมรับข้อตกลงในการใช้บริการฉบับนี้ในนามของผู้เยาว์ และผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบต่อการใช้บัญชีผู้ใช้บริการงานหรือบริการต่าง ๆ ทั้งหมด ไม่ว่าบัญชีผู้ใช้บริการของผู้เยาว์จะสร้างขึ้นในขณะนี้หรือสร้างขึ้นภายหลัง การที่ท่านได้เข้าถึงหรือใช้บริการ หรือสร้างบัญชีผู้ใช้บริการ ถือว่าท่านได้อ่านและยอมรับข้อตกลงในการใช้บริการฉบับนี้ และท่านได้รับรองว่าท่านอายุมากกว่า 18 ปีบริบูรณ์ หรือ “บรรลุนิติภาวะ” ในประเทศที่อาศัยอยู่ หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้ปกครองในการเข้าถึงหรือใช้บริการ ในกรณีที่ท่านไม่ยอมรับข้อตกลงในการใช้บริการฉบับนี้ กรุณาอย่าใช้บริการของบริษัทฯ (หรือยุติการเข้าถึงบริการดังกล่าวโดยทันที) บริการของบริษัทฯ มิได้ออกแบบให้เหมาะสมสำหรับผู้เยาว์ บริษัทฯ ไม่จัดเก็บหรือมีวัตถุประสงค์ที่จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์ ในกรณีที่บริษัทฯ ทราบว่ามีผู้เยาว์กำลังใช้บริการ บริษัทฯ อาจระงับหรือยุติการใช้บริการดังกล่าว และอาจใช้ความพยายามอย่างสมเหตุผลเพื่อลบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์กที่บริษัทฯ เก็บไว้ ในกรณีที่ท่านเชื่อว่าบริษัทฯ อาจมีข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ขอให้ท่านแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยทางอีเมลที่ privacy@storms.com

1.5

บริษัทฯ

อาจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการใช้บริการฉบับนี้ได้เป็นครั้งคราวโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลในหน้านี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ การที่ผู้ใช้บริการใช้ยังคงใช้บริการ หลังจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ดังกล่าว ถือว่าผู้ใช้บริการตกลงที่จะผูกพันตนภายใต้ข้อตกลงในการใช้บริการฉบับนี้ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

2

การใช้บริการโดยผู้ใช้บริการ

2.1

ภายใต้เงื่อนไขว่าผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในข้อตกลงในการใช้บริการฉบับนี้อยู่เสมอ บริษัทฯ ตกลงให้สิทธิผู้ใช้บริการและอนุญาตให้ผู้ใช้บริการใช้บริการดังต่อไปนี้ ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงในการใช้บริการฉบับนี้รวมถึงนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น โดยผู้ใช้บริการไม่อาจโอนสิทธิได้ และเป็นการให้สิทธิแบบจำกัดและไม่เป็นการเฉพาะ (non-exclusive)

(ก) ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงและใช้บริการ จากอุปกรณ์ใด ๆ ของผู้ใช้บริการที่สามารถรองรับบริการได้

(ข) ผู้ใช้บริการสามารถจัดเก็บและดาวน์โหลดบริการ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกลงในอุปกรณ์ใด ๆ ของผู้ใช้บริการที่สามารถรองรับบริการได้ หรือโดยประการอื่นใดที่ได้รับอนุญาตอันเป็นส่วนหนึ่งของบริการ (แต่ไม่อนุญาตให้จัดเก็บและดาวน์โหลดลงในเครื่องแม่ข่าย (server) หรืออุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลอื่นใดที่เชื่อมต่อกับโครงข่าย)

ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการจะต้องใช้บริการเพื่อประโยชน์ส่วนตัวเท่านั้นและจะไม่ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ และผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในข้อตกลงในการใช้บริการฉบับนี้ GamesCo ขอสงวนสิทธิอื่นใดทั้งหมดที่มิได้ให้ไว้แก่ผู้ใช้บริการโดยชัดแจ้ง อนึ่ง ในส่วนของสคริปต์หรือรหัสของบุคคลภายนอกที่เชื่อมโยงหรืออ้างอิงจากบริการ บุคคลภายนอกดังกล่าวจะผู้อนุญาตให้ผู้รับบริการใช้สคริปต์หรือรหัสดังกล่าวเท่านั้น โดย GamesCo ไม่ได้เกี่ยวข้อง

2.2

ผู้ใช้บริการตกลงว่าผู้ใช้บริการจะไม่ (และจะไม่อนุญาต ยอม หรือช่วยเหลือบุคคลอื่นใด ไม่ว่าจะรู้อยู่แล้วหรือโดยประการอื่น) ดำเนินการต่อไปนี้

(ก) ถอดรหัส (decompile) ทำวิศวกรรมย้อนกลับ (reverse engineer) หรือกระทำโดยประการอื่นเพื่อค้นหาซึ่งรหัสต้นฉบับ (source code) ของบริการ หรือส่วนประกอบใด ๆ ของบริการ ยกเว้นในกรณีเป็นการเฉพาะใด ๆ ที่กฎหมายหรือบริษัทฯ อนุญาตโดยแจ้งชัดเป็นลายลักษณ์อักษรให้กระทำได้

(ข) สื่อสาร เผยแพร่ซ้ำ อัพโหลด โพสต์ ส่ง แก้ไข ใช้ซ้ำ เช่า ให้เช่า ยืม ขาย โอนสิทธิ โอน แจกจ่าย ทำให้มี อนุญาตให้ใช้ อนุญาตให้ใช้ช่วง หรือสร้างซึ่งงานสร้างสรรค์ต่อเนื่อง (derivative works) หรือการดัดแปลงจากส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของบริการ

(ค) ขาย เช่า ให้เช่า แจกจ่ายใหม่ ออกอากาศ ถ่ายทอด ส่ง ดัดแปลง อนุญาตช่วง โอน โอนสิทธิซึ่งเนื้อหาใด ๆ ที่ผู้ใช้บริการอาจได้รับผ่านบริการ ให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะและโดยวิธีการที่กำหนดไว้เท่านั้น

(ง) ใช้บริการ ในลักษณะใด ๆ ที่มิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่มิชอบด้วยกฎหมาย หรือในลักษณะใด ๆ ที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงในการใช้บริการฉบับนี้ หรือที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่ใช้บังคับใด ๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ หรือของบุคคลอื่นเกี่ยวกับบริการ

(จ) ใช้บริการ ในลักษณะที่อาจสร้างความเสียหาย ทำให้ไร้ความสามารถ ทำให้บกพร่อง หรือลดความปลอดภัยบริการ (หรือระบบต่าง ๆ หรือความปลอดภัยของบริการ หรือระบบคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง) หรือรบกวนผู้ใช้บริการอื่น หรือส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริการ

(ฉ) ใช้บริการ หรือ เนื้อหาใด ๆ ควบคู่ไปกับซอฟต์แวร์สำหรับบันทึกสัญญาณถ่ายทอด (stream-ripping) จับสัญญาณถ่ายทอด (stream-capture) หรือซอฟต์แวร์ทำนองเดียวกันเพื่อบันทึกหรือทำสำเนา เนื้อหา ใด ๆ ที่ได้นำเสนอต่อผู้ใช้บริการในรูปของสัญญาณถ่ายทอด (streaming)

(ช) ใช้เนื้อหาเป็นส่วนหนึ่งของบริการใด ๆ สำหรับการแบ่งให้ใช้ (sharing) การให้ยืมใช้ หรือใช้งานแบบหลายบุคคล (multi-person use) หรือเพื่อวัตถุประสงค์ของสถาบันอื่นใด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะและโดยวิธีการที่กำหนดไว้เท่านั้น

(ซ) พยายาม หรือช่วยเหลือ อนุญาต หรือสนับสนุนบุคคลอื่นในการหลีกเลี่ยง ทำให้ทำให้ไร้ความสามารถ หรือทำให้ไร้ผลซึ่งคุณสมบัติหรือส่วนประกอบด้านความปลอดภัยที่ป้องกัน อำพราง หรือจำกัดโดยประการอื่นซึ่งการเข้าถึงเนื้อหาหรือบริการ

(ฌ) ลบลายน้ำ ฉลาก หรือ ข้อความแจ้งตามกฎหมายหรือกรรมสิทธิ์อื่น ๆ (legal or proprietary notices) อื่นใดที่ระบุไว้ในเนื้อหาใด ๆ หรือพยายามดัดแปลงซึ่งเนื้อหาใด ๆ ที่ได้รับผ่านบริการ รวมถึงการดัดแปลงใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการอำพรางหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งที่บ่งบอกกรรมสิทธิ์หรือที่มาของเนื้อหา

(ญ) ใช้กระบวนการอัตโนมัติใด ๆ ใช้ซอฟท์แวร์ถอดสคริปต์ (scripting software) บอต (bots) หรือบริการใด ๆ ในการเข้าถึงและ/หรือใช้บริการ

(ฎ) เก็บและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะชื่อบัญชีผู้ใช้บริการ ชื่อแสดงตัวตน (GamerTags) และข้อมูลโปรไฟล์

(ฏ) ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ซ้ำ จัดทำคำแปล เผยแพร่ จัดแสดง สื่อสาร เชื่อมโยงหลายมิติ (hyperlink) โพสต์ ส่ง ออกอากาศ เผยแพร่เสียงออนไลน์ (podcast) ออกอากาศผ่านเว็บไซต์ (webcast) แจกจ่าย ขาย แลกเปลี่ยน หรือใช้ประโยชน์ซึ่งส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของบริการ ในลักษณะใด ๆ หรือด้วยวิธีการใด ๆ หรือจัดเก็บเข้าในระบบค้นคืนสารสนเทศ (information retrieval system) ยกเว้นในกรณีที่บริษัทฯ และ/หรือผู้ถือกรรมสิทธิ์อนุญาตให้กระทำได้เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า และ

(ฐ) ทำซ้ำ แสดง หรือจัดให้มีการเข้าถึงบริการ โดยประการอื่นบนเว็บไซต์ แพลทฟอร์ม แอปพลิเคชันหรือเซิร์ฟเวอร์อื่น เช่น แทรกเนื้อหาของ GamesCo ไว้ในหน้าอื่น (framing) นำเนื้อหาไปเผยแพร่ ซ้ำ (mirroring) ทำลิงก์เชื่อมโยง ใช้สไปเดอร์ เก็บรวบรวมข้อมูล หรือใช้วิธีการทางเทคโนโลยีอื่นใด (รวมถึงเทคโนโลยีที่อาจมีขึ้นในอนาคต) โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ ก่อน

2.3

ผู้ใช้บริการตกลงว่า

(ก) ผู้ใช้บริการจะดำเนินการต่อไปนี้ด้วยความรับผิดชอบและค่าใช้จ่ายของผู้ใช้บริการเอง

(1) ผู้ใช้บริการจะจัดให้มีฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ และบริการการสื่อสารทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการใช้บริการ

(2) ผู้ใช้บริการจะติดตั้งซอฟท์แวร์ป้องกันไวรัส (antivirus) หรือซอฟท์แวร์รักษาความปลอดภัยอื่น ๆ ในอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อความปลอดภัยหรือความเสี่ยงอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการ และ

(3) ผู้ใช้บริการจะทำการสำรองข้อมูลหรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่โพสต์ผ่านบริการ เนื่องจากบริษัทฯ หรือผู้ให้บริการของบริษัทฯ อาจลบข้อมูลหรือเนื้อหาดังกล่าวได้ไม่ว่าในเวลาใดโดยที่มิได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบก่อน และ

(ข) ผู้ใช้บริการจะปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับทั้งหมด

2.4

ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่า

(ก) ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเพิ่มเติมใด ๆ เกี่ยวกับการจำกัดอายุที่อาจใช้บังคับสำหรับการใช้งานเนื้อหาหรือคุณคุณลักษณะในบริการบางประเภท

(ข) การโพสต์ความเห็นลงบนบริการ จะต้องเป็นไปตามนโยบายต่าง ๆ ที่ GamesCo อาจกำหนดเป็นครั้งคราว โดยเป็นดุลยพินิจของ GamesCo แต่เพียงฝ่ายเดียว

(ค) บริษัทฯ อาจอัปเกรด ดัดแปลง เปลี่ยนแปลง ระงับ ยุติหรือยกเลิกการให้บริการ เป็นครั้งคราว ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน โดยไม่จำเป็นต้องชี้แจงเหตุผลหรือแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า และบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดหากการอัปเกรด ดัดแปลง ระงับ หรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นผลให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถเข้าถึงบริการ ได้

(ง) บริการ จะใช้การส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตซึ่งไม่มีความเป็นส่วนบุคคลหรือมีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ ผู้ใช้บริการเข้าใจว่าข้อมูลส่วนบุคคล ข้อความ หรือข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ใช้บริการได้ส่งในการใช้บริการ อาจได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณะบนบริการ และผู้อื่นสามารถอ่านหรือแทรกแซงได้ การใช้บริการ เป็นความเสี่ยงของผู้ใช้บริการเองทั้งสิ้น

(จ) เพื่อเป็นการป้องกันผู้ใช้บริการจากซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายของบุคคลภายนอก (malicious third party software) ที่อยู่ของข้อมูลบนเว็บไซต์ (URL) และประเด็นด้านความปลอดภัยอื่น ๆ GamesCo อาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อโครงข่ายของอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ ที่อยู่ของข้อมูลบนเว็บไซต์ (URL) ที่อาจเป็นอันตราย ระบบปฏิบัติการ และแอปพลิเคชันที่ติดตั้งในอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการผ่านบริการ หรือจากแหล่งอื่น ๆ GamesCo อาจแจ้งเตือนผู้ใช้บริการในกรณีที่ GamesCo พิจารณาแล้วเห็นว่าแอปพลิเคชันหรือที่อยู่ของข้อมูลบนเว็บไซต์ (URL) นั้นไม่ปลอดภัย หรือ GamesCo อาจลบหรือปิดกั้น การติดตั้งสิ่งดังกล่าวในอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการในกรณีที่ GamesCo ทราบว่าสิ่งนั้นเป็นอันตรายต่ออุปกรณ์ ข้อมูล หรือผู้ใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการสามารเลือกที่จะปิดการป้องกันบางส่วนเหล่านี้ได้ในการตั้งค่าอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ดี GamesCo อาจยังคงได้รับข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชันที่ติดตั้งผ่านบริการ และแอปพลิเคชันที่ติดตั้งในอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ อาจยังได้รับการตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยโดยมิได้มีการส่งข้อมูลให้แก่ GamesCo

(ฉ) บริษัทฯ มีสิทธิ (แต่ไม่มีหน้าที่) ใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียว เมื่อมีการร้องเรียนหรือบริษัทฯ ทราบเอง ในการลบหรือระงับการเข้าถึงเนื้อหาใด ๆ ที่บริษัทฯ เห็นว่าอาจเป็นการหมิ่นประมาทบุคคลใด ๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นที่น่ารังเกียจในประการใด เป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นใด หรือไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ การแก้ไขหรือลบเนื้อหาใด ๆ ดังกล่าวออกจากบริการ จะไม่กระทบต่อสิทธิหรือการได้รับการเยียวยาอื่นใดของบริษัทฯ ตามกฎหมายแต่อย่างใด

(ช) บรรดาสิทธิ กรรมสิทธิ์ และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับบริการ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเอกสารหรือข้อมูลในรูปแบบใด ๆ บทความข่าว ภาพถ่าย ภาพ ภาพประกอบคลิปเสียง คลิปวีดิโอ ชื่อเรื่อง รหัสคอมพิวเตอร์ วัตถุ ธีม (theme) ตัวละคร (character) ชื่อตัวละคร (character name) บทสนทนา สำนวนติดปาก (catch phrase) ที่ตั้ง แนวความคิด (concept) อาร์ตเวิร์ก กราฟฟิค ภาพเคลื่อนไหว (animation) เสียง งานดนตรีกรรม (musical composition) เทคนิคในการตกแต่งภาพและเสียง (audio-visual effect) ข้อความ การแสดงผลทางหน้าจอ วิธีการปฏิบัติการ ธรรมสิทธิ์ (moral rights) “โปรแกรมขนาดเล็ก (applet)” ที่รวมอยู่ในบริการ และเอกสารที่เกี่ยวข้องใด ๆ) ถือเป็นทรัพย์สินของ GamesCo และเป็นของบุคคลภายนอกผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์ซึ่งมีฐานะเป็นผู้สร้างสรรค์สิ่งและเนื้อหาดังกล่าวในบริการ แล้วแต่กรณี และไม่ว่าในเวลาใด ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามข้อความสงวนลิขสิทธิ์ (copyright notice) ข้อมูล หรือข้อจำกัดที่เพิ่มเติมทั้งหมดตามที่ระบุในส่วนใด ๆ ที่เข้าถึงผ่านบริการ

(ซ) การอนุญาตให้ใช้บริการภายใต้ข้อตกลงในการใช้บริการฉบับนี้มิได้เป็นการให้สิทธิใด ๆ แก่ผู้ใช้บริการในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดของ GamesCo และ/หรือของผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์รายอื่น ซึ่งรวมถึงเนื้อหา โลโก้ของ GamesCo และโลโก้อื่นใด เครื่องหมายบริการ คำขวัญ ชื่อผลิตภัณฑ์ และชื่อและตราสัญลักษณ์กรรมสิทธิ์อื่น ๆ (proprietary indicia) ที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของบริการ โดยสิ่งดังกล่าวทั้งหมดเป็นและยังคงเป็นทรัพย์สินของ GamesCo และ/หรือของผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์รายอื่น (แล้วแต่กรณี)

(ฌ) ไม่ว่าในเวลาใดบริษัทฯ จะมีสิทธิดังต่อไปนี้เป็นครั้งคราว

(1) อัปเดตบริการ และส่วนประกอบของบริการโดยอัตโนมัติ เพิ่มหรือลบฟังก์ชั่นการใช้บริการ คุณลักษณะ หรือบริการต่าง ๆ (รวมเรียกว่า “ฟังก์ชั่นการใช้บริการ”) เปลี่ยนแปลงสิทธิในบัญชีผู้ใช้บริการ หรือกำหนดข้อจำกัดการใช้งานบัญชีผู้ใช้บริการ จำกัดทรัพยากร หรือระงับหรือยุติฟังก์ชั่นการใช้บริการและ/หรือสิทธิของผู้ใช้บริการ และ

(2) ปฏิเสธหรือจำกัดการเข้าถึงบริการ หรือฟังก์ชั่นการใช้บริการใด ๆ ของผู้ใช้บริการรายใดหรือทั้งหมด หรือปิดกั้น การเข้าถึงจากหรือไม่ยังทรัพยากรใด ๆ ไม่ว่าในเวลาใด รวมถึงในกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรืออาจมีการฝ่าฝืนข้อตกลงในการใช้บริการฉบับนี้ การกระทำหรือการละเว้นซึ่งการกระทำของผู้ใช้บริการที่เป็นผลให้เกิดความเสียหายแก่แบรนด์ ชื่อเสียง หรือธุรกิจของ GamesCo หรือบริษัทในเครือ ทั้งนี้ GamesCo จะมีดุลพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยไม่จำเป็นต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ

ทั้งนี้ ในกรณีดังกล่าว ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะไม่เรียกร้องต่อบริษัทฯ หรือตัวแทนหรือผู้ให้บริการของบริษัทฯ เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด

(ญ) เนื้อหาใด ๆ ที่ผู้ใช้บริการได้รับจากบริการ หรือผ่านบริการ ให้อยู่ภายใต้บังคับของความในข้อ 7 และ

(ฎ) ไม่มีส่วนใดของบริการ หรือเนื้อหามีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานในการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ระบบช่วยชีวิต (life support system) การสื่อสารฉุกเฉิน ระบบนำทางหรือระบบสื่อสารอากาศยาน ระบบควบคุมการจราจรทางอากาศ หรือการใช้งานอื่นใดที่ความผิดพลาดของบริการ หรือ เนื้อหาอาจเป็นผลให้เกิดการเสียชีวิต การบาดเจ็บ หรือความเสียหายทางกายภาพหรือสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรงได้(ฏ) ขึ้นอยู่กับข้อย่อย (ฐ) ด้านล่าง: กราฟิก โลโก้ ส่วนหัวหน้า ไอคอนปุ่ม สคริปต์ และชื่อบริการทั้งหมดที่รวมอยู่ใน หรือพร้อมให้บริการผ่านแพลตฟอร์มเป็นเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายรูปลักษณ์ของ GamesCo และห้ามนำเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายรูปลักษณ์ของ GamesCo ไปใช้งานกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่ไม่ใช่ของ GamesCo ในลักษณะใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความสับสนในหมู่ลูกค้า หรือในลักษณะใด ๆ ที่ดูถูกดูหมิ่นหรือสร้างความเสื่อมเสียต่อ GamesCo ห้ามคัดลอก เลียนแบบ หรือใช้เครื่องหมายการค้าและโลโก้ทั้งหมดในแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก GamesCo หรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้อง คุณไม่สามารถใช้เมตาแท็กหรือ “ข้อความซ่อน” ใด ๆ เพื่อใช้ประโยชน์จากโลโก้ ชื่อ เครื่องหมายการค้า หรือชื่อผลิตภัณฑ์หรือบริการของ GamesCo โดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก GamesCo นอกจากนี้ รูปลักษณ์และการใช้งานของแพลตฟอร์ม รวมถึงส่วนหัวของหน้า กราฟิก ปุ่ม ไอคอน และสคริปต์ที่ปรับแต่งทั้งหมด เป็นเครื่องหมายบริการ เครื่องหมายการค้า และ/หรือเครื่องหมายรูปลักษณ์ของ GamesCo และห้ามคัดลอก จำลอง หรือใช้ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก GamesCo

(ฐ) เครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ทั้งหมดที่ GamesCo ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ปรากฏในแพลตฟอร์ม เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจเป็นบริษัทในเครือของ GamesCo, เกี่ยวข้องกับ GamesCo, ได้รับการส่งเสริมหรือสนับสนุนโดย GamesCo หรือไม่ก็ได้ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ชื่อผลิตภัณฑ์ และชื่อหรือโลโก้ของบริษัทอื่น ๆ ทั้งหมดที่กล่าวถึงในแพลตฟอร์มเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง การอ้างอิงถึงผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการ หรือข้อมูลอื่นใดด้วยชื่อการค้า เครื่องหมายการค้า ผู้ผลิต ผู้จัดหา หรืออื่น ๆ ไม่ได้หมายถึงหรือสื่อถึง: (1) การส่งเสริม สนับสนุน หรือแนะนำสิ่งเหล่านั้นโดย GamesCo หรือ (2) การส่งเสริม สนับสนุน หรือแนะนำแพลตฟอร์ม ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของ GamesCo โดยเจ้าของของผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการ ชื่อการค้า หรือเครื่องหมายการค้าดังกล่าว

2.5

ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่าในการให้บริการเนื้อหาในหรือผ่านบริการ ความสามารถในการเข้าถึงเนื้อหา และคุณลักษณะจะแตกต่างกันในแต่ละประเทศ และเนื้อหาและคุณลักษณะทั้งหมดอาจไม่ปรากฏในประเทศที่ผู้ใช้บริการอาศัยอยู่และ GamesCo อาจจำกัดจำนวนอุปกรณ์หรือซอฟท์แวร์แอปพลิเคชันที่ผู้ใช้บริการใช้เพื่อเข้าถึงเนื้อหาได้ เป็นคราวไป

2.6

โดยไม่คำนึงถึงว่าข้อกำหนดส่วนอื่นในข้อตกลงในการใช้บริการฉบับนี้ บุคคลภายนอกผู้อนุญาตให้ GamesCo ใช้เนื้อหาเป็นบุคคลภายนอกผู้รับประโยชน์ภายใต้ข้อตกลงในการใช้บริการฉบับนี้ตามข้อกำหนดเฉพาะส่วนภายใต้ข้อตกลงในการใช้บริการฉบับนี้ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเนื้อหาของบุคคลภายนอกดังกล่าวเท่านั้น (“ข้อกำหนดเกี่ยวกับบุคคลภายนอก”) และเพื่อให้บุคคลภายนอกดังกล่าวสามารถใช้บังคับใช้สิทธิเหนือเนื้อหาดังกล่าวได้เท่านั้น เพื่อความชัดเจนในข้อนี้ ไม่มีส่วนใดในข้อตกลงในการใช้บริการฉบับนี้ให้สิทธิของบุคคลภายนอกผู้รับประโยชน์แก่บุคคลใด ๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือข้อกำหนดเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อกำหนดหรือสัญญาใด ๆ ที่รวมไว้โดยการอ้างอิงหรือจากการอ้างอิงโดยมิต้องรวมไว้ในข้อตกลงในการใช้บริการฉบับนี้

3

บัญชีผู้ใช้บริการ

ในการใช้บริการ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการสมัครหรือลงทะเบียนสร้างบัญชีสำหรับการใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้

(ก) ผู้ใช้บริการจะต้องสร้างข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้งานโดยกำหนดรหัสผ่านและระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้งานและข้อมูลในการลงทะเบียนอื่น ๆ ตามที่กำหนดเป็นครั้งคราว โดยข้อมูลทั้งหมดดังกล่าวจะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

(ข) ผู้ใช้บริการจะไม่ใช้ข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้งานหรือข้อมูลที่ลงทะเบียนใด ๆ ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าน่ารังเกียจ หากผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามความในข้อนี้ บริษัทฯ จะถือว่าผู้ใช้บริการผิดข้อตกลงในการใช้บริการฉบับนี้ซึ่งอาจเป็นผลให้เกิดการยุติการใช้งานบัญชีของผู้ใช้บริการได้

(ค) ผู้ใช้บริการจะไม่ให้ แจกจ่าย หรือแบ่งปันข้อมูล หรือก่อให้เกิดการให้ แจกจ่าย หรือแบ่งปันข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้งานของผู้ใช้บริการ (หรือข้อมูลใด ๆ จากบริการที่เกี่ยวข้อง) กับบุคคลภายนอก

(ง) บริษัทฯ จะถือว่าสารสนเทศและข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ใช้บริการได้ให้ไว้ รวมถึงการสื่อสารแลกเปลี่ยนกับบริการ ผู้ใช้บริการได้ให้ไว้หรือดำเนินการโดยผู้บริการเอง โดยไม่จำต้องมีการสอบถามหรือสอบสวนเพิ่มเติมแต่อย่างใด โดยบริษัทฯ ยังอาจกำหนดกระบวนการด้านความปลอดภัยอื่น ๆ ที่ใช้บังคับกับบริการ ซึ่งผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตาม

(จ) ผู้ใช้บริการจะต้องเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ บริการ ไว้เป็นความลับ (รวมถึงรหัสผู้ใช้บริการและรหัสผ่านใด ๆ) ทั้งนี้ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการแต่เพียงฝ่ายเดียว และผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบต่อการเปิดเผยหรือการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตใด ๆ ของข้อมูลดังกล่าว โดยผู้ใช้บริการจะไม่เปิดเผยข้อมูลบัญชีผู้ใช้บริการดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่นไม่ว่าในเวลาใด

(ฉ) บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการหรือบุคคลอื่นหรือที่ผู้ใช้บริการหรือบุคคลอื่นได้รับซึ่งเป็นผลหรือเกิดขึ้นหรือสืบเนื่องจากการใช้ข้อมูลบัญชีผู้ใช้บริการ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการเห็นว่าความปลอดภัยของข้อมูลบัญชีผู้ใช้บริการเกิดความเสี่ยง ผู้ใช้บริการจะต้องเปลี่ยนข้อมูลการเข้าใช้โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้และแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันที

(ช) ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการเข้าถึงหรือสำหรับข้อมูลใด ๆ ที่เรียกเก็บโดยบุคคลภายนอก (เช่น ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่) อันเกิดจากการใช้งานและการเข้าชมเนื้อหาหรือบริการ

(ซ) บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันต่าง ๆ ที่เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมในการรักษาความปลอดภัยของแพลทฟอร์ม อย่างไรก็ดี ผู้ใช้บริการตกลงว่ามาตรการป้องกันดังกล่าวมิได้เป็นการรับประกันว่าการใช้งานแพลทฟอร์มจะปราศจากช่องโหว่จากการละเมิดความปลอดภัยทั้งหมด และบริษัทฯ มิได้ให้การรับประกัน ประกัน หรือรับรองว่าการใช้งานแพลตฟอร์มได้รับการคุ้มครองจากไวรัส หนอนคอมพิวเตอร์ (worm) โทรจัน (Trojan horse) และช่องโหว่อื่นใด ๆ

(ฌ) การที่ผู้ใช้บริการลงทะเบียนเปิดบัญชีผ่านบริการ ผู้ใช้บริการรับรองและรับประกันว่า

(1) ผู้ใช้บริการเป็นผู้บรรลุนิติภาวะและมีสิทธิ อำนาจ และความสามารถตามกฎหมายทั้งหมด (และในกรณีของผู้เยาว์ ได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายแล้ว) ในการเข้าทำข้อตกลงในการใช้บริการฉบับนี้แล้ว

(2) ผู้ใช้บริการจะใช้บริการ เพื่อวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น และจะใช้บริการตามข้อตกลงในการใช้บริการฉบับนี้และกฎหมายที่ใช้บังคับ ตลอดจน กฎ ระเบียบ ข้อกำหนด แนวทาง นโยบาย และระเบียบทั้งหมด

(3) ผู้ใช้บริการจะใช้บริการ บนเครื่องหรืออุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานจากเจ้าของเครื่องหรืออุปกรณ์ดังกล่าวแล้วเท่านั้น และ

(4) ผู้ใช้บริการจะไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้งานบัญชีของผู้ใช้บริการหรือโอนสิทธิให้แก่บุคคลอื่นใด

บริษัทฯ จะมีสิทธิในการใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวในการ (1) ปฏิเสธการสมัครหรือยุติการใช้งานบัญชีของผู้ใช้บริการในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ และ/หรือ (2) เปลี่ยนแปลงเกณฑ์การลงทะเบียน ทั้งนี้ไม่ว่าเมื่อใด

(ญ) ผู้ใช้บริการอาจยกเลิกบัญชีได้ไม่ว่าในเวลาใดโดยวิธีการที่ GamesCo อาจกำหนดเป็นครั้งคราว

(ฎ) ในกรณีที่บัญชีผู้ใช้บริการไม่มีการใช้งานหรืออยู่ในสภาพไม่มีการใช้งาน (หมายถึงกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ได้เข้าใช้งานบัญชีผู้ใช้บริการ) เป็นระยะเวลาเกินกว่า 6 เดือน GamesCo มีสิทธิลบ ระงับ ปิดการทำงาน และ/หรือยุติการใช้งานบัญชีของผู้ใช้บริการ และยึดแต้มสะสมในบัญชีของผู้ใช้บริการไป

(ฏ) ผู้ใช้บริการอาจใช้บริการ และ/หรือเปิดบัญชีได้ในกรณีที่กฎหมายในเขตอำนาจที่ผู้ใช้บริการอาศัยอยู่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการเข้าทำข้อตกลงในการใช้บริการฉบับนี้ได้เท่านั้น

4

นโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

4.1

การใช้บริการของผู้ใช้บริการมีเงื่อนไขว่าผู้ใช้บริการต้องตกลงและยอมรับข้อกำหนดด้านนโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ รวมทั้งที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว ซึ่งปรากฏอยู่บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของบริษัทฯ ที่เข้าถึงได้ผ่านทางลิงก์เชื่อมโยง ในส่วนท้าย (footer) และ/หรือหน้ารายการหลัก (“นโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคล”) โดยข้อกำหนดดังกล่าวให้รวมไว้ในข้อตกลงในการใช้บริการฉบับนี้โดยการอ้างอิง และให้ใช้บังคับกับการใช้บริการของผู้ใช้บริการ

4.2

หากในการใช้บริการผู้ใช้บริการมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอก ผู้ใช้บริการรับประกันและรับรองว่าบุคคลภายนอกดังกล่าวได้ยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดนโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ในการเก็บ การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกนั้นตามนโยบายที่กำหนด

4.3

ผู้ใช้บริการรับประกันและรับรองต่อบริษัทฯ ว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ส่งให้แก่บริษัทฯ ผ่านการใช้บริการ เป็นข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน เป็นจริง และถูกต้อง

4.4

GamesCo อาจจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เช่น ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้แก่บุคคลภายนอกที่เป็นผู้ให้บริการเนื้อหาใด ๆ โดยผู้ให้บริการตกลงจะใช้ข้อมูลดังกล่าวตามนโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของตัวผู้ให้บริการ

4.5

บริการอาจมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกซึ่งอาจมีแนวทางในการป้องกันข้อมูลหรือความเป็นส่วนตัวแตกต่างจากที่ระบุไว้ในข้อตกลงในการใช้บริการฉบับนี้ บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเนื้อหาและการรักษาความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ต่าง ๆ ดังกล่าว และผู้ใช้บริการตกลงจะศึกษาและปฏิบัติตามข้อความแจ้งเตือนเกี่ยวกับการป้องกันข้อมูลและการรักษาความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ดังกล่าว

4.6

บริการอาจมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกซึ่งผู้ใช้บริการอาจเข้าถึงได้ บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์อื่นดังกล่าว และผู้ใช้บริการตกลงจะศึกษาและปฏิบัติตามข้อความแจ้งเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ของเว็บไซต์ดังกล่าว

4.7

บริการมีการใช้งานคุกกี้ (cookies) โดยคุกกี้ คือ ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ปรากฏในอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการเมื่อผู้ใช้บริการเปิดหรือใช้บริการ คุกกี้ดังกล่าวจะทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการ บริษัทฯ ใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกผู้ใช้บริการในการใช้บริการ และเพื่อปรับปรุงการใช้บริการของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น ผู้ใช้บริการอาจเปลี่ยนการตั้งค่าอุปกรณ์เพื่อปิดกั้น การใช้งานคุกกี้ได้ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้ใช้บริการปิดกั้นการใช้งานคุกกี้ในบริการ ผู้ใช้บริการอาจไม่สามารถใช้คุณลักษณะและฟังก์ชั่นการใช้บริการบางส่วนของบริการได้

4.8

ผู้ใช้บริการยินยอมให้ GamesCo ส่ง “การแจ้งเตือนแบบทันที (push notification)” และการแจ้งเตือนแบบข้อความสั้น (SMS notification) ให้แก่ผู้ใช้บริการ หรือติดต่อผู้ใช้บริการด้วยวิธีการอื่นใดได้ไม่ว่าในเวลาใดเป็นครั้งคราว ในการเข้าถึงและใช้บริการและ/หรือเนื้อหา ตามลำดับ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการติดต่อ GamesCo ผ่านทางอีเมล GamesCo อาจเก็บบันทึกการติดต่อดังกล่าวได้

4.9

ข้อกำหนดในข้อ 4 นี้ถือเป็นความยินยอมของผู้ใช้บริการภายใต้ Spam Control Act (Cap. 311A) และกฎหมายอื่นที่ใช้บังคับ เว้นแต่จะได้มีการแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นประการอื่นโดยวิธีการที่ GamesCo กำหนดเป็นครั้งคราว ซึ่งรวมถึงที่อาจระบุไว้ในนโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

5

เนื้อหาของบุคคลภายนอก

5.1

บริการ อาจแสดง เผยแพร่ หรือทำให้เข้าถึงได้ซึ่งเนื้อหาที่ GamesCo ไม่ได้เป็นผู้จัดให้มีหรือเผยแพร่ (ตัวอย่างเช่น เนื้อหาที่เว็บไซต์ของบุคคลภายนอกต่าง ๆ เป็นผู้จัดให้มีขึ้น รวมถึงบริการรวบรวมข้อมูลที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการภายนอก หรือผู้ให้บริการข้อมูลรายอื่น) (“เนื้อหาของบุคคลภายนอก”) เนื้อหาของบุคคลภายนอกดังกล่าวนั้นเป็นความรับผิดชอบแต่เพียงฝ่ายเดียวของบุคคลหรือองค์กรที่ทำให้เข้าถึงเนื้อหาดังกล่าวได้ บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของบุคคลภายนอกดังกล่าว อีกทั้งยังไม่มีอำนาจควบคุมการคัดเลือกเนื้อหาหรือดำเนินการตรวจสอบเนื้อหาดังกล่าวเป็นระยะ ๆ GamesCo ไม่ให้คำรับรองหรือคำรับประกันในความถูกต้องแท้จริงของเนื้อหาดังกล่าว และการทำซ้ำและใช้เนื้อหาดังกล่าวอาจอยู่ภายใต้บังคับข้อกำหนดการใช้งานของผู้ให้บริการเนื้อหาของบุคคลภายนอกนั้น

5.2

ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงต่อไปว่าการใช้งานเนื้อหาใด ๆ ที่เผยแพร่โดยบุคคลภายนอก หรือที่สามารถเข้าถึงได้จากการใช้บริการ (รวมถึงเนื้อหาของบุคคลภายนอก) ของผู้ใช้บริการเป็นความเสี่ยงภัยของผู้ใช้บริการแต่เพียงฝ่ายเดียว GamesCo มิได้เป็นผู้ตรวจสอบ และไม่อยู่ในสถานะที่จะดำเนินการตรวจสอบสิทธิใด ๆ ของบุคคลภายนอกในการเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าวในบริการ และ GamesCo ไม่พึงต้องรับผิดชอบหรือรับผิดด้วยประการใด ๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือรับผิดในค่าเสียหายเกี่ยวเนื่อง ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายทางอ้อม หรือค่าเสียหายสืบเนื่องไม่ว่ากรณีใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความเสียหายจากการขาดกำไร หรือความเสียหายหรือความสูญเสียอื่นใดในเชิงพาณิชย์ ต่อเนื้อหาใด ๆ ที่ผู้ใช้บริการหรือบุคคลภายนอกได้เผยแพร่ หรือในการที่ผู้ใช้บริการนำเนื้อหาดังกล่าวไปใช้

6

เว็บไซต์ของบุคคลภายนอกและไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

6.1

GamesCo อาจจัดให้มีไฮเปอร์ลิงก์เชื่อมโยงและแหล่งอ้างอิงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก (เช่น บทความ) ซึ่ง GamesCo ไม่ได้เป็นผู้ดูแลหรือมีอำนาจควบคุม GamesCo ไม่มีอำนาจควบคุมเหนือเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกดังกล่าว และผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า บริษัทฯ จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการเข้าถึงได้ของเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลภายนอก และ GamesCo ไม่ได้รับรองและไม่จำต้องรับผิดชอบหรือรับผิดในเนื้อหา การโฆษณา ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือสื่อใด ๆ ที่มีขึ้นใน หรือที่สามารถเข้าถึงได้จากเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลดังกล่าว รวมถึงเนื้อหาของบุคคลภายนอก หรือในความผิดพลาดหรือการตกหล่นของเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ หรือบริการในเว็บไซต์ที่มีไฮเปอร์ลิงก์ไปนั้น หรือไฮเปอร์ลิงก์ที่ปรากฏในเว็บไซต์ที่มีไฮเปอร์ลิงก์ไปนั้น ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงต่อไปว่า GamesCo จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อความเสียหายหรือความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานหรือการเชื่อถือของผู้ใช้บริการในเนื้อหา สินค้า หรือบริการที่ปรากฏในหรือที่สามารถเข้าถึงได้จากเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลดังกล่าว

6.2

ผู้ใช้บริการรับทราบต่อไปว่าการเข้าถึง และ/หรือการใช้เว็บไซต์ของบุคคลภายนอกดังกล่าวเป็นความเสี่ยงภัยของผู้ใช้บริการแต่เพียงฝ่ายเดียว เว็บไซต์ของบุคคลภายนอกดังกล่าวมักมีข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน ซึ่งรวมถึงนโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองโดยที่ บริษัทฯ ไม่มีอำนาจควบคุม ซึ่งกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการในการใช้งานเว็บไซต์และแหล่งข้อมูลดังกล่าว ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข นโยบายและประกาศทั้งหมดของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกนั้น ซึ่งรวมถึงในกรณีที่เกี่ยวข้องกับสิทธิส่วนบุคคลและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาด้วย

6.3

บริษัทฯ ไม่ได้ให้คำรับประกันว่าเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกจะเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้บริการ หรือจะไม่ทำให้ผู้ใช้บริการต้องเสียหายไม่ว่าด้วยประการใด และผู้ใช้บริการตกลงว่าภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตไว้อย่างสูงสุด GamesCo ไม่จำต้องรับผิดในความสูญเสียหรือความเสียหายไม่ว่าด้วยประการใดที่เกิดขึ้นโดยเกี่ยวข้องกับการที่ผู้ใช้บริการใช้งานหรือเชื่อถือเนื้อหา ข้อมูลหรือสื่ออื่นใดที่ปรากฏในหรือเข้าถึงได้จากเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกดังกล่าว

7

เนื้อหาของผู้ใช้บริการ

7.1

เพื่อประโยชน์ของความในข้อ 7 นี้ คำว่า “เนื้อหาของผู้ใช้บริการ” หมายถึง เนื้อหาใด ๆ ที่ผู้ใช้บริการเป็นผู้สร้างสรรค์ ส่งข้อมูลเข้ามาในระบบ ถ่ายโอนข้อมูล โพสต์ และ/หรืออัปโหลดขึ้นมาหรือผ่านทางบริการ ของบริษัทฯ รวมถึงสื่อ สารสนเทศ ข่าว โฆษณา รายการ ข้อมูล ข้อมูลป้อนเข้า ข้อความ เพลง เสียง วิดีโอ ภาพถ่าย รูปภาพ ซอฟต์แวร์ บล็อก เว็บแคสต์ พอดแคสต์ การกระจายเสียง ถ้อยคำ ซอฟต์แวร์ ความเห็น ข้อเสนอแนะ และเนื้อหาอื่น และคำว่า “เนื้อหาของบุคคลภายนอก” หมายถึง เนื้อหาใด ๆ ที่ผู้ใช้บริการไม่ได้เป็นผู้สร้างสรรค์ ถ่ายโอนข้อมูล โพสต์ และ/หรืออัปโหลดเข้ามาในระบบ

7.2

ในการที่ผู้ใช้บริการส่งเนื้อหาของผู้ใช้บริการขึ้นมาหรือผ่านทางบริการ ผู้ใช้บริการรับรองและรับประกันว่าผู้ใช้บริการได้รับอนุญาตต่าง ๆ ที่จำเป็นทั้งหมดในการให้สิทธิตามที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้กับ GamesCo ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ส่งเนื้อหาของผู้ใช้บริการใด ๆ ที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงในการใช้บริการฉบับนี้ หรือตามกฎหมายขึ้นมาในบริการ เช่น เนื้อหาของผู้ใช้บริการที่ผู้ใช้บริการส่งขึ้นมาจะต้องไม่รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอก (เช่น สื่ออันมีลิขสิทธิ์) เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิหรือมีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายในการกระทำการดังกล่าว ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงต่อไปว่าผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงฝ่ายเดียวในสิ่งใด ๆ ก็ตามที่ผู้ใช้บริการเผยแพร่หรือทำให้เข้าถึงได้บนหรือผ่านทางบริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ลักษณะ การขออนุญาตใช้สิทธิ การปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อจำกัดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของผู้ใช้บริการที่เผยแพร่นั้น GamesCo ไม่ถือว่าเนื้อหาของผู้ใช้บริการเป็นข้อมูลความลับ โดย GamesCo และบริษัทในเครือมีสิทธิเผยแพร่หรือใช้ประโยชน์ในเนื้อหาของผู้ใช้บริการดังกล่าวได้โดยไม่ต้องชำระค่าชดเชยหรือรับผิดต่อผู้ใช้บริการไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการพัฒนา ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะไม่กระทำการ หรือยินยอมให้บุคคลอื่นกระทำการอันเป็นการรบกวน ก่อความรำคาญ หรือก่อให้เกิดความไม่สะดวกขึ้นทั้งต่อบริษัทฯ และผู้ใช้บริการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด ๆ ก็ตาม

7.3

ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้แพลตฟอร์มเพื่อโพสต์ ส่ง แจกจ่าย ทำลิงก์เชื่อมโยงไปถึง หรือรวบรวมเนื้อหาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

• มีข้อความใด ๆ อันเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์

• ขัดต่อหรือละเมิดกฎหมาย ข้อกำหนดในการกำกับดูแล หรือประมวลข้อปฏิบัติที่ใช้บังคับ

• ละเมิดหรือขัดต่อลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใด สิทธิเฉพาะตัวหรือสิทธิเป็นการเฉพาะของบุคคลใด ๆ หรือเป็นการขัดต่อหน้าที่ในการรักษาความลับหรือกรรมสิทธิ์อันเป็นการเฉพาะอื่นใดทั้งปวง

• เป็นสื่อลามก น่ารังเกียจ หมิ่นประมาท หรืออาจทำให้เกิดเป็นคดีความฟ้องร้องได้

• บั่นทอนความปลอดภัยหรือความมั่นคงของแพลตฟอร์ม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการนำไวรัส ม้าโทรจัน ระเบิดเวลา หรืออุปกรณ์หยุดการทำงานไม่ว่ารูปแบบใดเข้าสู่ระบบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าไปรบกวนระบบในทางลบ ก่อความเสียหาย ลอบดักจับ หรือทำให้พ้นจากการเข้าถึงอุปกรณ์ ระบบหรือเครือข่ายนั้น

• มีข้อผิดพลาด ไม่ว่าจะในทางเทคนิคหรืออื่นใดก็ตาม หรือ

• ปรากฏสื่อในรูปแบบใดก็ตามที่อาจทำให้บริษัทฯ ต้องรับผิดหรืออาจถูกฟ้องเป็นคดีความไม่ว่าด้วยประการใด ๆ

ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการใช้โรบอต สไปเดอร์ หรืออุปกรณ์ไม่ว่าโดยอัตโนมัติหรือควบคุมเอง หรือดำเนินการเฝ้าตรวจสอบหรือทำสำเนาหน้าเว็บ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหาที่ปรากฏในเว็บดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ

ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือชุดคำสั่งเพื่อรบกวนหรือพยายามรบกวนการทำงานโดยปกติของแพลตฟอร์ม หรือทำให้เซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการแพลตฟอร์มมีปริมาณการใช้งานอย่างไม่สมเหตุผลหรือสูงผิดปกติ แม้ว่าบริษัทฯ จะไม่อ้างสิทธิในความเป็นเจ้าของของผู้ใช้บริการในเนื้อหาของผู้ใช้บริการ แต่ในการที่ผู้ใช้บริการสร้างสรรค์ ถ่ายโอนข้อมูล เผยแพร่ และ/หรืออัปโหลดเนื้อหาของผู้ใช้บริการเข้ามาในบริการ หรือทำให้เข้าถึงได้ผ่านบริการ ผู้ใช้บริการตกลงให้สิทธิแก่บริษัทฯ อันไม่เป็นการเฉพาะ (non-exclusive) มีผลผูกพันทั่วโลกตลอดกาลโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ ปราศจากค่าสิทธิ และสามารถให้สิทธิช่วงต่อไปได้ ในการใช้และใช้สิทธิใด ๆ ที่ปรากฏในทางทรัพย์สินทางปัญญา และสิทธิอื่นใด (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสิทธิเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ สิทธิในการทำให้ปรากฏต่อสาธารณะ และสิทธิในฐานข้อมูล) ที่ผู้ใช้บริการมีในเนื้อหาของผู้ใช้บริการ เพื่อการเก็บรักษา ใช้ประโยชน์ เผยแพร่ ดัดแปลง สั่งให้ทำงาน ทำสำเนา แสดงให้ปรากฏต่อสาธารณชน สื่อสาร แสดง จัดทำคำแปล และจัดทำงานดัดแปลงและงานสร้างสรรค์สืบเนื่องจากเนื้อหาของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการยอมรับว่าเนื้อหาของผู้ใช้บริการอาจมีการส่งข้อมูลผ่านไปยังหลายเครือข่าย และมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อให้เป็นไปตามและสอดคล้องกับข้อกำหนดทางเทคนิค การให้สิทธิดังต่อไปนี้รวมถึงสิทธิของบริษัทฯ ในการนำเนื้อหาของผู้ใช้บริการไปเผยแพร่ต่อพร้อม ๆ กันในสื่อหลายแห่ง ออกอากาศ แจกจ่าย หรือพิมพ์เผยแพร่โดยบริษัท องค์กรหรือบุคคลอื่นใดที่เป็นพันธมิตรกับ GamesCo ผู้ใช้บริการตกลงต่อไปว่า GamesCo อาจลบข้อมูลอภิพันธุ์ (metadata) ที่เชื่อมโยงกับเนื้อหาของผู้ใช้บริการ และตกลงสละสิทธิ์โดยไม่เพิกถอนในข้อเรียกร้องหรือข้อถือสิทธิในธรรมสิทธิ์ (moral rights) หรือการแสดงที่มาในเนื้อหาของผู้ใช้บริการ สิทธิที่ผู้ใช้บริการให้ไว้แก่ GamesCo นี้จะยังคงมีผลต่อเนื่องไปตราบเท่าที่ GamesCo มีความประสงค์จะใช้เนื้อหาของผู้ใช้บริการ แต่ทั้งนี้ ความในส่วนนี้ไม่ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ภายในบังคับของนโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอย่างเปิดเผยเป็นการทั่วไปบนบริการ

7.4

ความคิด คำแนะนำและข้อติชมเกี่ยวกับ GamesCo หรือบริการของบริษัทฯ ที่ผู้ใช้บริการได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ถือเป็นการให้ข้อมูลโดยสมัครใจของผู้ใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการตกลงว่า GamesCo อาจนำข้อเสนอแนะ คำแนะนำและข้อติชมดังกล่าวไปปฏิบัติตามได้โดยไม่จำต้องชดเชยหรือมีข้อผูกพันใด ๆ ต่อผู้ใช้บริการ

7.5

ผู้ใช้บริการยังตกลงให้สิทธิที่ครอบคลุมทั่วโลก ไม่เป็นการเฉพาะ (non-exclusive) และไม่มีค่าสิทธิให้แก่ผู้ใช้บริการรายอื่นแต่ละรายในบริการ เพื่อเข้าถึงเนื้อหาของผู้ใช้บริการผ่านทางบริการ และเพื่อใช้ประโยชน์ในเนื้อหาของผู้ใช้บริการนั้น (รวมถึงเพื่อทำซ้ำ เผยแพร่ ดัดแปลง จัดแสดง และทำให้ปรากฏ) เฉพาะเท่าที่คุณลักษณะของบริการ อนุญาตให้กระทำได้

7.6

เว้นแต่กรณีที่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งตามความในข้อ 7.4 ผู้ใช้บริการตกลงว่าเนื้อหาของบุคคลภายนอกไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด ไม่สามารถทำซ้ำ ดัดแปลง แจกจ่าย เผยแพร่ซ้ำ จัดทำคำแปล ตีพิมพ์ จัดแสดง สื่อสาร ไฮเปอร์ลิงก์เชื่อมโยง โพสต์ ส่งข้อมูล กระจายภาพและเสียง จัดทำพอดแคสต์ จัดทำเว็บแคสต์ แจกจ่าย ขาย ซื้อขายหรือแสวงหาประโยชน์ได้ไม่ว่าในลักษณะหรือวิธีการใด หรือจัดเก็บไว้ในระบบจัดเก็บข้อมูล เว้นแต่จะเป็นกรณีที่ได้รับอนุญาตและได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ และ/หรือผู้ทรงสิทธิที่เกี่ยวข้องก่อนแล้ว

7.7

ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบแต่เพียงฝ่ายเดียวในการสำรองข้อมูลที่โพสต์ หรือเนื้อหาของผู้ใช้บริการที่อัปโหลดขึ้นมาบนระบบ บริษัทฯ อาจเคลื่อนย้าย นำออกหรือลบเนื้อหาและกระดานสนทนาได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ผู้ใช้บริการทราบ

7.8

บริษัทฯ มิได้ตรวจสอบเนื้อหาทั้งหมด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเนื้อหาของผู้ใช้บริการ และ/หรือเนื้อหาของบุคคลภายนอก บริษัทฯ มิได้ดำเนินการคัดกรองหรือใช้อำนาจควบคุมการนำเสนอเนื้อหาใด ๆ และไม่ต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาดังกล่าวใด ๆ

7.9

บริษัทฯ มีดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวในการคัดกรอง ลบ และ/หรือนำออกซึ่งเนื้อหาของผู้ใช้บริการ หากบริษัทฯ ได้รับการร้องเรียนจากผู้ใช้บริการรายอื่น หรือมีคำบอกกล่าวว่ามีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือคำสั่งอื่นใดทางกฎหมายให้นำเนื้อหาดังกล่าวออก หรือ บริษัทฯ วินิจฉัยอันเป็นที่สุดแต่เพียงฝ่ายเดียวแล้วว่าเป็นเนื้อหาที่ขัดต่อข้อตกลงในการใช้บริการฉบับนี้ หรือเป็นการผิดกฎหมายหรือไม่เป็นการเหมาะสม หรือโดยเหตุผลอื่นใดที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นการเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจใช้ระบบอัตโนมัติในการวิเคราะห์เนื้อหาของผู้ใช้บริการเพื่อช่วยในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิและการใช้งานในทางมิชอบ เช่น สแปม มัลแวร์ และเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย

7.10

บริษัทฯ อาจปิดกั้นการติดต่อที่ผู้ใช้บริการได้มีขึ้น (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการให้ข้อติชม การโพสต์ ข้อสาร และ/หรือการสนทนา) เข้ามาสู่หรือออกไปจากบริการ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการคุ้มครองบริการ หรือลูกค้ารายอื่นของบริษัทฯ หรือเพื่อบังคับตามข้อกำหนดในข้อตกลงในการใช้บริการฉบับนี้

8

การไม่รับรอง

ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า

(ก) GamesCo มิได้ให้การสนับสนุนหรือแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ผ่านทางบริการ และข้อตกลงใด ๆ ก็ตามที่ผู้ใช้บริการได้ทำขึ้นกับผู้ใช้บริการ รายอื่น หรือบุคคลภายนอกใด ๆ ที่ระบุชื่อในหรือลิงก์เชื่อมโยงออกไปจากบริการ เป็นความเสี่ยงภัยและความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการเองทั้งสิ้น และ

(ข) GamesCo ไม่จำต้องรับผิดชอบในข้อมูลใด ๆ ที่ปรากฏหรือสามารถเข้าถึงได้บนหรือผ่านทางบริการ หรือเนื้อหาของบุคคลภายนอกหรือการตัดสินใจใด ๆ ที่ผู้ใช้บริการได้ตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลที่ปรากฏในบริการ ผู้ใช้บริการเข้าใจ รับทราบและตกลงต่อไปอีกว่า บริษัทฯ มิได้ให้คำรับรองหรือคำรับประกันใด ๆ อีกทั้งมิได้รับรองความถูกต้อง ความเหมาะสมแก่เวลา ความครบถ้วนสมบูรณ์ ความน่าเชื่อถือ หรือคุณภาพของข้อมูลหรือเนื้อหาของบุคคลภายนอก หรือเนื้อหาหรือสื่ออื่นใดที่สามารถเข้าถึงได้จากหรือที่ปรากฏอยู่ในบริการ

9

ข้อจำกัดการรับประกันและข้อจำกัดความรับผิด

9.1

ภายในขอบเขตของกฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตไว้สูงสุด ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงโดยไม่เพิกถอนไม่ได้ดังต่อไปนี้

(ก) บริการ (รวมทั้งฟังก์ชั่นการใช้บริการ เนื้อหา เนื้อหาของบุคคลภายนอกใด ๆ หรือเนื้อหาหรือข้อมูลอื่นใดที่จัดให้มีในบริการ) เป็นการจัดให้มีตาม “สภาพที่เป็นอยู่” และ “ที่สามารถเข้าถึงได้” โดยอาจมีข้อบกพร่องใด ๆ ทั้งปวงตามสภาพ และไม่มีการรับประกันไม่ว่าประการใดทั้งสิ้น บริษัทฯ ไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอหรือความครบถ้วนของบริการ (รวมทั้งฟังก์ชั่นการใช้บริการ เนื้อหา เนื้อหาของบุคคลภายนอกใด ๆ หรือเนื้อหาหรือข้อมูลอื่นใดที่บริการ ได้จัดไว้ให้) ทั้งนี้ บริษัทฯ ปฏิเสธความรับผิดใด ๆ ในความผิดพลาดหรือการขาดตกใด ๆ ในบริการ (รวมทั้งคุณสมบัติของบริการ เนื้อหา เนื้อหาของบุคคลภายนอก หรือเนื้อหาหรือข้อมูลอื่นใดที่จัดให้มีในบริการ)

(ข) GamesCo ไม่รับประกันว่าบริการ จะตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ ว่าการให้บริการ จะไม่เกิดเหตุขัดข้องหรือปราศจากข้อบกพร่อง หรือว่าข้อบกพร่องในบริการ จะได้รับการแก้ไข ทั้งนี้ โดยไม่เป็นการกระทบต่อความข้างต้น GamesCo ไม่รับประกันและขอปฏิเสธความรับผิดในคำรับรอง คำรับประกันหรือข้อกำหนดใด ๆ ในการใช้บริการ ไม่ว่าโดยชัดแจ้ง โดยปริยายหรือตามกฎหมายก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกรณีดังต่อไปนี้

(1) ความสมประโยชน์ใช้สอย (merchantability) คุณภาพอันเป็นที่พึงพอใจ ความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์เฉพาะ กรรมสิทธิ์ ความถูกต้อง การใช้สอยโดยสงบสุข และการไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก หรือที่เกี่ยวกับความเที่ยงตรง ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ เวลาอันเหมาะสม การไม่ละเมิดหรือการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ/หรือสิทธิใด ๆ ของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับบริการ

(2) บริการ จะสามารถให้บริการได้โดยไม่เกิดเหตุขัดข้องหรือปราศจากข้อบกพร่อง หรือข้อบกพร่องจะได้รับการแก้ไข หรือบริการ และระบบคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องปราศจากและจะปราศจากไวรัส และ/หรือสิ่งที่มีลักษณะเป็นอันตรายทุกประเภท

(3) บริการ จะสามารถให้บริการได้ และ/หรือเข้าถึงได้ตลอดเวลา

(4) จะไม่เกิดการรบกวนการใช้บริการ ของผู้ใช้บริการโดยปกติสุข และ

(5) บริการ เข้ากันได้หรือทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอก แอปพลิเคชัน หรือบริการของบุคคลภายนอกได้

9.2

ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงโดยชัดแจ้งว่าภายในขอบเขตของกฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตไว้สูงสุด การใช้บริการ ของผู้ใช้บริการเป็นความเสี่ยงภัยของผู้ใช้บริการแต่เพียงฝ่ายเดียว และความเสี่ยงภัยทั้งปวงในเรื่องของคุณภาพอันเป็นที่พึงพอใจ ประสิทธิภาพ ความถูกต้อง และการใช้งานเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้บริการเอง

9.3

นอกจากนี้ ความในข้อตกลงในการใช้บริการฉบับนี้ ไม่ถือเป็นการให้คำรับรองหรือคำรับประกันของ GamesCo ในสิทธิของผู้ใช้บริการ (ถ้ามี) ในการใช้เนื้อหาใด ๆ ที่เผยแพร่โดยบุคคลภายนอก รวมถึงเนื้อหาของบุคคลภายนอก และ GamesCo ขอปฏิเสธความรับผิดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคำรับรองหรือคำรับประกันดังกล่าว

10

การรับผิดชดใช้ความเสียหาย

10.1

ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชดความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด และไม่ให้ GamesCo บริษัทในเครือ และเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง กรรมการ เจ้าของ ตัวแทน ผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการข้อมูล ผู้ให้สิทธิและผู้รับสิทธิ ผู้สืบสิทธิและผู้รับโอนสิทธิของ GamesCo (รวมกันเรียกว่า “ผู้ได้รับการชดใช้”) ต้องรับผิดใด ๆ ต่อการเรียกร้อง การฟ้องคดี กระบวนพิจารณา การทวงถาม ความสูญเสีย ความเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือความรับผิดไม่ว่าประการใด ๆ (รวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย) ซึ่งผู้ได้รับการชดใช้ไม่ว่ารายใดอาจต้องเสียไปหรือได้เสียไปที่เกี่ยวข้องกับหรือเกิดขึ้นจาก (ก) การที่ผู้ใช้บริการกระทำผิดข้อตกลงในการใช้บริการฉบับนี้ หรือข้อกำหนดอื่นใดในการใช้บริการของผู้ใช้บริการ (ข) การเข้าถึงหรือใช้บริการ ของผู้ใช้บริการ (ค) การดำเนินการใด ๆ ที่บริษัทฯ ดำเนินการไม่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนการต้องสงสัยว่าได้มีการกระทำผิดข้อตกลงในการใช้บริการฉบับนี้ หรือผลจากการตรวจสอบหรือการพิจารณาว่าได้เกิดการผิดข้อตกลงในการใช้บริการฉบับนี้ขึ้น และ (ง) การที่ผู้ใช้บริการละเมิดสิทธิใด ๆ ของบุคคลอื่น ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการต้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ตามที่จำเป็นอย่างสมเหตุผลในการต่อสู้การเรียกร้อง การฟ้องคดี หรือกระบวนพิจารณาดังกล่าว โดย GamesCo ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการต่อสู้และกำหนดทิศทางในการเรียกร้องหรือประเด็นต่าง ๆ แต่เพียงฝ่ายเดียวโดยค่าใช้จ่ายของ GamesCo เอง ซึ่งผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชดใช้ให้กับ GamesCo ด้วย

10.2

ความในข้อ 10 นี้ให้มีผลบังคับต่อไปแม้ว่าข้อตกลงในการใช้บริการฉบับนี้จะได้ถูกยกเลิกหรือสิ้นสุดลง (ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม)

11

ข้อตกลงยกเว้นความรับผิด

11.1

ภายในขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตไว้สูงสุด

(ก) ผู้ได้รับการชดใช้ไม่จำต้องรับผิดในข้อเรียกร้อง ความเสียหายหรือความสูญเสียไม่ว่าในรูปแบบหรือลักษณะใด ไม่ว่าจะได้เกิดขึ้นเพราะเหตุใดและด้วยประการใดก็ตามอันเป็นผล (ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม) จากหรือเกี่ยวกับการใช้งานหรือการเชื่อถือในบริการของผู้ใช้บริการโดยประการอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อเรียกร้อง ความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้น (ไม่ว่าเป็นค่าเสียหายเกี่ยวเนื่อง ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายทางอ้อม หรือค่าเสียหายสืบเนื่องก็ตาม) อันเป็นผลมาจาก ที่เกี่ยวข้องกับ หรือที่เกิดขึ้นจากการเชื่อถือเนื้อหา เนื้อหาของบุคคลภายนอก หรือเนื้อหาอื่นใด หรือข้อมูลอื่นใดที่ปรากฏหรือเข้าถึงได้บนหรือผ่านทางบริการ หรือการละเมิดสิทธิใด ๆ อันเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การสูญเสียข้อมูล ผลกำไร ค่าความนิยม เงินที่คาดว่าจะเก็บรักษาไว้ได้ ชื่อเสียง ธุรกิจ หรือโอกาสทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นด้วยเหตุใดก็ตาม และแม้ว่าบริษัทฯ จะได้รับแจ้งให้ทราบถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดกรณีดังกล่าวก็ตาม และ

(ข) ไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้ได้รับการชดใช้ไม่จำเป็นต้องรับผิดต่อการบาดเจ็บส่วนบุคคล หรือค่าเสียหายเกี่ยวเนื่อง ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายทางอ้อม หรือค่าเสียหายสืบเนื่อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าเสียหายจากการขาดกำไร การเสียหายหรือการสูญเสียข้อมูล การไม่สามารถส่งหรือรับข้อมูลได้ ธุรกิจหยุดชะงัก หรือค่าเสียหายหรือความสูญเสียอื่นใดในทางพาณิชย์ ที่เกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการหรือการไม่สามารถใช้บริการ ของผู้ใช้บริการไม่ว่าด้วยเหตุใด ไม่ว่าเป็นไปตามทฤษฎีความรับผิดใด ๆ ก็ตาม (ตามสัญญา ละเมิด หรืออื่นใด) และแม้ว่า GamesCo จะได้รับแจ้งให้ทราบถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าวก็ตาม

11.2

ไม่ว่ากรณีใด ๆ ความรับผิดรวมทั้งหมดของผู้ได้รับการชดใช้ต่อผู้ใช้บริการในความเสียหายใด ๆ ที่มิได้ยกเว้นไว้ (เว้นแต่เท่าที่จำเป็นตามกฎหมายที่ใช้บังคับ สำหรับกรณีการบาดเจ็บส่วนบุคคล) ให้จำกัดไว้ไม่เกิน 100.00 ดอลลาร์สิงคโปร์

12

การบอกเลิกการให้บริการ

12.1

บริษัทฯ มีสิทธิและดุลพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวในการบอกเลิกการให้บริการ และ/หรือระงับการใช้งานบัญชีผู้ใช้บริการ และ/หรือการเข้าถึงบริการ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใด) ในกรณีที่จำเป็น โดยไม่จำต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ไม่ว่า ณ เวลาใด ๆ และด้วยเหตุใด ๆ ก็ตามโดยไม่จำต้องคืนเงินให้กับผู้ใช้บริการ อีกทั้ง GamesCo ยังไม่ผูกพันที่จะต้องแสดงเหตุผลในการบอกเลิกการให้บริการ และ/หรือการระงับการใช้งาน ทั้งนี้ เหตุอันพึงระงับการให้บริการอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ (ก) การกระทำผิดข้อกำหนดไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดในข้อตกลงในการใช้บริการฉบับนี้ (ข) การไม่มีความเคลื่อนไหวเป็นระยะเวลานาน (ค) การละเมิดกฎหมายที่ใช้บังคับ (ง) การกระทำการฉ้อฉล คุกคาม หมิ่นประมาท ข่มขู่ หรือแสดงพฤติกรรมอันไม่สมควร และ/หรือ (จ) พฤติกรรมอันเป็นอันตรายต่อผู้ใช้บริการรายอื่น บุคคลภายนอก หรือส่วนได้เสียทางธุรกิจของ GamesCo การใช้บัญชีผู้ใช้บริการในการกระทำการอันผิดกฎหมาย ฉ้อฉล คุกคาม หมิ่นประมาท ข่มขู่ หรือแสดงพฤติกรรมอันไม่สมควร อนึ่ง อาจมีการแจ้งความกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายโดยไม่จำต้องบอกกล่าวให้ผู้ใช้บริการทราบ และหากผู้ใช้บริการฟ้องร้องคดีความ (ไม่ว่าจะด้วยมูลเหตุแห่งคดีประการใดก็ตาม) ไม่ว่าต่อ GamesCo เอง หรือที่มีความเกี่ยวข้องกับ GamesCo ไม่ว่าโดยลักษณะใด GamesCo อาจบอกเลิกบัญชีผู้ใช้บริการก็ได้

12.2

เมื่อมีการระงับการให้บริการหรือการบอกเลิกการให้บริการบัญชีผู้ใช้บริการ หรือการเข้าถึงบริการ ของผู้ใช้บริการ

(ก) สิทธิ และ/หรือการอนุญาตให้ใช้สิทธิทั้งปวงที่ได้ให้ไว้แก่ผู้ใช้บริการตามข้อตกลงในการใช้บริการฉบับนี้ ให้เป็นอันสิ้นสุดลงทันที

(ข) GamesCo อาจนำออกหรือทำลายเนื้อหาใด ๆ เกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้บริการออกจากบริการ และ

(ค) ผู้ใช้บริการยังคงต้องรับผิดในหน้าที่ใด ๆ ทั้งปวงที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้ใช้บริการตามข้อตกลงในการใช้บริการฉบับนี้

13

เหตุสุดวิสัย

เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นเป็นการเฉพาะในข้อตกลงในการใช้บริการฉบับนี้ บริษัทฯ ไม่จำต้องรับผิดในความล้มเหลวหรือความล่าช้าในการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทฯ ตามข้อตกลงในการใช้บริการฉบับนี้ อันเป็นผลมาจากเหตุใดก็ตามที่อยู่นอกเหนืออำนาจควบคุมอย่างสมเหตุผลของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เหตุสุดวิสัย (acts of God) การเกิดความเป็นปฏิปักษ์ การก่อความไม่สงบ การกระทำของฝ่ายพลเรือนหรือการกระทำทางทหาร เพลิงไหม้ การนัดหยุดงาน การปิดงาน ข้อพิพาทแรงงานหรือ การกระทำเพื่อผลทางเศรษฐกิจ (industrial action) การเรียกร้องของแรงงานไม่ว่าในรูปแบบใด โรคระบาด ข้อจำกัดของรัฐ สงคราม การก่อการร้าย การจลาจล ระเบิด อัคคีภัย แผ่นดินไหว พายุ ไต้ฝุ่น น้ำท่วม และเหตุขัดข้องของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ และระบบการสื่อสาร โดยในกรณีที่เกิดความล่าช้าดังกล่าว ให้ขยายเวลาที่ บริษัทฯ จะต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ออกไปเท่ากับเวลาที่สูญเสียไปอันเป็นผลจากความล่าช้าดังกล่าว และเวลากู้คืนระบบเพิ่มเติมตามที่บริษัทฯ จำเป็นต้องใช้

14

การบอกกล่าวการละเมิดสิทธิ

14.1

GamesCo สงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบตามคำบอกกล่าวว่าได้มีการละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ (“การละเมิดสิทธิ”) ในเนื้อหาและข้อมูลใด ๆ ทั้งหมดในบริการ (“เนื้อหาที่ละเมิดสิทธิ”) และดำเนินการใด ๆ ได้ตามสมควร หากผู้ใช้บริการเชื่อว่างานของผู้ใช้บริการได้รับการนำไปใช้หรือทำสำเนาในลักษณะที่เป็นการละเมิดสิทธิและการละเมิดสิทธิดังกล่าวได้เกิดขึ้นบนบริการ โปรดแจ้งให้ GamesCo ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีตามรูปแบบและรายละเอียดข้อมูลตามที่กำหนดไว้ใน Copyright Act (หมวด 63 ประเทศสิงคโปร์) (“คำบอกกล่าวการละเมิดสิทธิ”)

14.2

คำบอกกล่าวการละเมิดสิทธิทั้งหมดให้ส่งไปยังบริษัทฯ ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

ไปรษณีย์: เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Digital Games International Pte. Ltd.

Pickering Operations Complex (POC): 20 Pickering Road, #33-00, Singapore 048658

ที่อยู่อีเมล: privacy@storms.com

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

14.3

บริษัทฯ จะพิจารณาคำบอกกล่าวที่ได้ทำขึ้นเป็นภาษาอังกฤษและปฏิบัติตาม Singapore Copyright Act หรือกฎหมายที่ใช้บังคับอื่น ๆ และข้อกำหนดของข้อตกลงในการใช้บริการฉบับนี้เท่านั้น การส่งคำบอกกล่าวที่ไม่ปฏิบัติตามความข้างต้นจะไม่ได้รับการพิจารณา

14.4

GamesCo จะพิจารณาคำบอกกล่าวการละเมิดสิทธิทั้งหมดที่ได้มีขึ้นตามแบบข้างต้นโดยละเอียด โดยผู้ใช้บริการตกลงว่าผู้ใช้บริการจะไม่ดำเนินการทางกฎหมายใด ๆ หรือใช้สิทธิเยียวยาตามกฎหมายใด ๆ ที่ผู้ใช้บริการอาจมีต่อ GamesCo ในเนื้อหาที่ละเมิดสิทธิใด ๆ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้มีคำบอกกล่าวการละเมิดสิทธิและให้เวลาอันเพียงพอต่อการนำเนื้อหาที่ละเมิดสิทธิออกแล้ว แต่บริษัทฯ ปฏิเสธหรือไม่ดำเนินการนำเนื้อหาที่ละเมิดสิทธิดังกล่าวออกภายในเวลาอันสมควร หากบริษัทฯ ได้นำเนื้อหาที่ละเมิดสิทธิออกไปตามคำบอกกล่าวการละเมิดสิทธิที่ผู้ใช้บริการได้มีขึ้น ผู้ใช้บริการตกลงว่าผู้ใช้บริการจะไม่ใช้สิทธิ และตกลงไว้ ณ ที่นี้ว่าจะสละสิทธิ์ในการดำเนินการใด ๆ กับบริษัทฯ ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับที่ผู้ใช้บริการอาจพึงมีในเนื้อหาที่ละเมิดสิทธิใด ๆ ที่ได้ปรากฏในบริการ ก่อนที่บริษัทฯ จะดำเนินการนำเนื้อหาดังกล่าวออก

15

บททั่วไป

15.1

ข้อกำหนดและเงื่อนไขแต่ละข้อของข้อตกลงในการใช้บริการฉบับนี้ สามารถแยกจากกันได้และเป็นเอกเทศจากกันและกัน และไม่ว่าในเวลาใดก็ตาม หากส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของข้อตกลงในการใช้บริการฉบับนี้ และข้อกำหนดการใช้งานเป็นการหรือมีลักษณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผิดกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับได้ ผู้ใช้บริการตกลงให้ความชอบด้วยกฎหมาย การเป็นไปตามกฎหมาย และผลบังคับได้ของข้อสัญญาที่เหลือไม่ได้รับผลกระทบหรือถูกจำกัด ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ และให้ยังคงมีผลบังคับได้ต่อไป

15.2

สิทธิและการได้รับเยียวยาตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงในการใช้บริการฉบับนี้ ถือเป็นสิทธิเพิ่มเติม และไม่เป็นการตัดสิทธิหรือการเยียวยาอื่นใด (ไม่ว่าจะกำหนดโดยกฎหมายหรือโดยประการอื่น)

15.3

การที่บริษัทฯ ไม่ใช้สิทธิหรือการเยียวยาตามข้อตกลงในการใช้บริการฉบับนี้ หรือใช้สิทธิหรือการเยียวยาตามข้อตกลงในการใช้บริการฉบับนี้ ล่าช้า ไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์หรือการเยียวยาดังกล่าว และการใช้สิทธิหรือการเยียวยาแต่เพียงคราวเดียวหรือแต่บางส่วนย่อมไม่เป็นการจำกัดการใช้สิทธิหรือการเยียวยาในคราวอื่น หรือการใช้เพิ่มเติม หรือจำกัดการใช้สิทธิหรือการเยียวยาประการอื่น การสละสิทธิหรือการเยียวยาของบริษัทฯ ในข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงในการใช้บริการฉบับนี้ หรือในการที่ผู้ใช้บริการได้กระทำผิดข้อตกลงในการใช้บริการฉบับนี้ จะต้องทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยอาจมีขึ้นได้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ที่บริษัทฯ เห็นสมควร และให้มีผลบังคับเฉพาะแก่กรณีและวัตถุประสงค์ที่ได้สละสิทธิ์ไว้เท่านั้น

15.4

เว้นแต่บริบทจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น คำที่มีความหมายเป็นเอกพจน์ให้รวมถึงพหูพจน์ด้วย และคำที่มีความหมายเป็นพหูพจน์ให้รวมถึงเอกพจน์ด้วย คำบ่งเพศชายให้หมายความรวมถึงเพศหญิงด้วย และทั้งสองเพศให้รวมถึงการไม่มีเพศด้วย

15.5

หัวข้อเรื่องที่กำหนดไว้ในข้อตกลงในการใช้บริการฉบับนี้ มีขึ้นเพื่อความสะดวกในการอ้างอิงเท่านั้น และจะไม่กระทบต่อการตีความข้อตกลงในการใช้บริการฉบับนี้

15.6

ข้อตกลงในการใช้บริการฉบับนี้ และเอกสารที่ปรากฏในข้อตกลงในการใช้บริการฉบับนี้ ถือเป็นความตกลงทั้งหมดระหว่างผู้ใช้บริการกับบริษัทฯ ในการใช้บริการของผู้ใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการไม่ได้เข้าทำข้อตกลงในการใช้บริการฉบับนี้โดยเชื่อถือคำรับรอง คำรับประกัน หรือคำมั่นใด ๆ ของ GamesCo ที่มิได้ระบุไว้ในข้อตกลงในการใช้บริการฉบับนี้ แต่ทั้งนี้ ความในข้อ 15.6 ย่อมไม่เป็นการจำกัดหรือยกเว้นความรับผิดในกรณีการกระทำฉ้อฉล

15.7

ความไม่ชอบด้วยกฎหมาย ความไม่สมบูรณ์ หรือผลบังคับไม่ได้ของข้อกำหนดใดข้อตกลงในการใช้บริการฉบับนี้ภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาลใด ๆ ก็ตาม ย่อมไม่เป็นการกระทบต่อความชอบด้วยกฎหมาย ความสมบูรณ์ หรือผลบังคับได้ตามกฎหมายของเขตอำนาจศาลอื่น หรือความชอบด้วยกฎหมาย ความสมบูรณ์ หรือผลบังคับได้ของข้อสัญญาข้ออื่น

15.8

การที่คู่สัญญาไม่ว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ใช้สิทธิหรือการเยียวยาตามข้อตกลงในการใช้บริการฉบับนี้ หรือใช้สิทธิหรือการเยียวยาตามข้อตกลงในการใช้บริการฉบับนี้ ล่าช้า ไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์หรือการเยียวยาดังกล่าว และการใช้สิทธิหรือการเยียวยาแต่เพียงคราวเดียวหรือแต่บางส่วนย่อมไม่เป็นการจำกัดการใช้สิทธิหรือการเยียวยาในคราวอื่น หรือเพิ่มเติม หรือจำกัดการใช้สิทธิหรือการเยียวยาประการอื่น สิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงในการใช้บริการฉบับนี้ ถือเป็นสิทธิเพิ่มเติม และไม่เป็นการตัดสิทธิหรือการเยียวยาอื่นใดตามกฎหมายทั้งสิ้น

15.9

เว้นแต่ผู้ได้รับการชดใช้ตามความในข้อ 10.1 และบุคคลภายนอกตามความในข้อ 2.6 บุคคลที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญาในข้อตกลงในการใช้บริการฉบับนี้ ย่อมไม่มีสิทธิบังคับหรือได้รับผลตามข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงในการใช้บริการฉบับนี้ ตาม Contracts (Rights of Third Parties) Act (Chapter 53B ของประเทศสิงคโปร์) และไม่ว่าความในข้อตกลงในการใช้บริการฉบับนี้จะกล่าวไว้เป็นประการใดก็ดี การบอกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการใช้บริการฉบับนี้ ไม่ว่า ณ เวลาใด ๆ ไม่จำต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลใด ๆ ที่มิใช่คู่สัญญาในข้อตกลงในการใช้บริการฉบับนี้

16

กฎหมายที่ใช้บังคับ

การเข้าถึงและการใช้บริการของผู้ใช้บริการ และข้อตกลงในการใช้บริการฉบับนี้ ให้อยู่ภายในบังคับของกฎหมายสิงคโปร์ โดยไม่จำต้องพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขัดกันแห่งกฎหมาย ผู้ใช้บริการตกลงว่าศาลสิงคโปร์มีเขตอำนาจแต่เพียงฝ่ายเดียวในข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงในการใช้บริการฉบับนี้ และไม่ให้นำความในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับ

17

ช่องทางการติดต่อ

หากผู้ใช้บริการมีข้อสงสัยใด ๆ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อ GamesCo ทางอีเมลได้ที่ [ระบุอีเมล]