นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์ของนโยบายฉบับนี้ ("นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล") คือการแจ้งให้ท่านทราบถึงวิธีการที่ Digital Games International Pte. Ltd. จะจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคล (ตามที่ได้นิยามไว้ข้างล่าง)

กรุณาอ่านนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เพื่อรับทราบและทำเข้าใจถึงสาเหตุในการรวบรวม การนำไปใช้ และการเปิดเผยซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ในการติดต่อกับเรา การส่งข้อมูลให้กับเรา (ซึ่งรวมถึงการติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชั่น และฟังก์ชั่นการทำงาน การบริการ หรือลักษณะคุณสมบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (โดยเรียกรวมกันว่า "การให้บริการ") หรือ การสมัครเข้ารับบริการใด ๆ ของเรา ท่านตกลงและยินยอมให้ Digital Games International Pte. Ltd. รวมถึงตัวแทน และ/หรือ นายหน้า (โดยเรียกรวมว่า "GamesCo", "เรา", "พวกเรา" or "ของเรา"), ทำการรวบรวม นำไปใช้ เปิดเผย หรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านระหว่างพวกเรา และทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้กับผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตและบุคคลภายนอกตามลักษณะที่กำหนดไว้ในนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้ถือเป็นข้อตกลงเพิ่มเติม แต่ไม่ได้นำมาใช้แทนที่ หรือทดแทนความยินยอมอื่นใดที่ท่านอาจเคยให้ไว้แก่เราในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และความยินยอมของท่านในที่นี้ถือเป็นการยินยอมให้สิทธิเพิ่มเติมแก่ Gamesco ในการรวบรวมข้อมูล นำไปใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิใด ๆ ที่เราอาจมีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูล การนำไปใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

GamesCo อาจปรับปรุงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้แน่ใจว่านโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะสอดคล้องกับสภาวะในอนาคต แนวโน้มในทางอุตสาหกรรม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในทางกฎหมายหรือกฎระเบียบใด ๆ โดยท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดภายใต้นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ภายใต้สิทธิของท่านตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้อาจได้รับการปรับปรุงเป็นครั้งคราวบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของเรา ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่านลิงค์ในข้อความทางตอนท้าย และ/หรือ หน้าเมนูหลักของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น โปรดกลับมาตรวจสอบนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้เป็นประจำ เพื่อรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

1

หลักการความเป็นส่วนตัวของ GamesCo

ในฐานะลูกค้าของเรา เราเข้าใจดีว่าความเป็นส่วนตัวถือเป็นสิ่งสำคัญของท่าน และเราคาดหวังที่จะเปิดเผยวิธีที่เราจะให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมาที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทำได้ เราคาดหวังที่จะปฏิบัติตาม Singapore Personal Data Protection Act 2012 และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่บังคับใช้เพื่อเพิ่มมาตรการในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยเรามีหลักการสำคัญในการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน คือ

(ก) เมื่อใดและที่ใดที่เราไม่ต้องการข้อมูลของคุณ ไม่ว่าด้วยเหตุผลทางกฎหมาย กฎระเบียบหรือด้วยเหตุผลทางการดำเนินงานอื่นใด เราพยายามที่จะไม่รวบรวมข้อมูล และจะหลีกเลี่ยงการรวบรวมข้อมูลที่เว็บไซต์อื่น ๆ ได้ทำการรวบรวม เพื่อคุ้มครองของมูลความเป็นส่วนตัวของท่านและเราเอง

(ข) เราพยายามที่จะทำการรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการที่โปร่งใสที่สุดเพื่อให้ท่านทราบถึงวิธีการรวบรวมและวิธีการใช้ข้อมูลดังกล่าวเท่าที่เป็นไปได้ นอกจากนี้ เรายังต้องการให้ท่านสามารถที่จะควบคุมและอนุญาตให้เราสามารถทำการปรับปรุงข้อมูลที่เรารวบรวมมา เพื่อให้ท่านสามารถแจ้งเราได้ตลอดเวลา ในกรณีที่เกิดเหตุผิดพลาด และเพื่อให้เราสามารถให้การบริการท่านได้ดียิ่งขึ้น

2

ข้อมูลส่วนบุคคล

2.1

ตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง (ก) ข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ภายใต้คำจำกัดความของข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลที่แสดงอัตลักษณ์เฉพาะของบุคคล หรือภายใต้คำจำกัดความอื่นใดภายใต้ Singapore Personal Data Protection Act 2012 และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง ความเป็นส่วนตัว และความปลอดภัย การรวบรวมข้อมูล การนำไปใช้ และการเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่มีความอ่อนไหวหรือเกี่ยวข้องกับการแสดงอัตลักษณ์เฉพาะของบุคคล ("กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล") (ข) ข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวบุคคล ซึ่งรวมถึง อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ หรือรูปถ่าย และ (ค) ข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวกับการแสดงอัตลักษณ์เฉพาะของบุคคล

2.2

ตัวอย่างของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านอาจเปิดเผยให้แก่เรา ได้แก่ (โดยขึ้นอยู่กับลักษณะของการติดต่อประสานงานกับเรา):

(ก) เบอร์โทรศัพท์, อีเมล์ และข้อมูลอื่นใดที่ท่านเปิดเผยให้แก่เราในรูปแบบต่าง ๆ หรือ ในรูปแบบอื่นใดที่ใช้ในการติดต่อประสานงานกับเรา

(ข) ชื่อเล่นในเกม, หมายเลขบัญชีผู้ใช้งาน, GamerTag, รหัสผู้ใช้งาน, อวตาร และ/หรือ ข้อมูลอื่นใดที่ท่านได้ส่งให้กับเรา และ/หรือข้อมูลใด ๆ ที่ท่านจะได้รับในภายหลังและใช้เพื่อการอ้างอิงบัญชีผู้ใช้งานของท่าน

(ค) ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการ ซึ่งรวมถึง คุกกี้ (cookies), ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อโดเมนของท่าน, เลขที่ไอพี (IP addresses) และรายละเอียดการเป็นสมาชิกใด ๆ และ

(ง) ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์และพฤติกรรมของท่าน

3

การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

3.1

โดยทั่วไปแล้ว เราทำการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยในกรณีดังต่อไปนี้

(ก) เมื่อท่านส่งแบบฟอร์ม (ออนไลน์ หรืออื่นวิธีอื่นใด) ที่เกี่ยวข้องกับการบริการของเรา หรือ ส่งแบบสอบถามออนไลน์ใด ๆ

(ข) เมื่อท่านทำข้อตกลงใด ๆ หรือ ให้เอกสาร หรือข้อมูลใด ๆ ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกับเรา

(ค) เมื่อท่านได้ใช้หรือได้รับการบริการของเราผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ และเทคโนโลยีอื่น ๆ เช่น ทางเว็บไซต์ และ แอปพลิเคชั่น ซึ่งรวมถึง การสร้างบัญชีผู้ใช้งานออนไลน์ หรือได้รับการบริการโดยการค้นหา คลิก และ/หรือ ปรับเปลี่ยนการตั้งค่าของท่าน

(ง) เมื่อท่านติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ของเรา ซึ่งรวมถึง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า เช่น ผ่านช่องทางโทรศัพท์ (ซึ่งอาจถูกบันทึกเสียงไว้) จดหมาย โทรสาร การประชุมแบบตัวต่อตัว แพลต์ฟอร์มโซเชียลมีเดียต่าง ๆ (social media platforms) และทางอีเมล์

(จ) เมื่อท่านร้องขอให้เราทำการติดต่อกับท่านหรือขอให้นำท่านเข้าร่วมอยู่ในอีเมล์หรือรายชื่อผู้รับจดหมายใด ๆ

(ฉ) เมื่อท่านขอให้เราทำการติดต่อท่าน นำท่านเข้าร่วมอยู่ในอีเมล์ หรือรายชื่อผู้รับจดหมายใด ๆ หรือเมื่อท่านทำการตอบรับคำร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม การส่งเสริมการขาย และการริเริ่มสร้างสรรค์ใด ๆ ของเรา

(ช) เมื่อท่านได้รับการอ้างอิงจากพันธมิตรทางธุรกิจ และบุคคลภายนอก เช่น เมื่อท่านได้รับการอ้างอิงจากบุคคลเหล่านั้น

(ซ) เมื่อเราเก็บภาพท่านผ่านทางกล้องวงจรปิดในขณะที่ท่านอยู่ในสถานที่ และ/หรือ อาคารของเรา หรือผ่านทางภาพถ่ายหรือวีดีโอที่เราหรือตัวแทนของเราได้เก็บภาพท่านไว้ในระหว่างที่ท่านเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของเรา

(ฌ) เมื่อท่านได้รับการติดต่อและตอบกลับจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าของเรา

(ญ) เมื่อเราสอบถามข้อมูลของท่านและได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับเรา ซึ่งรวมถึง การให้บริการ หรือ การสมัครงาน เช่น จากพันธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงานราชการ อดีตนายจ้างของท่าน บุคคลอ้างอิง และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ

(ฎ) เมื่อท่านนำส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่เราไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ

3.2

หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก (เช่น ข้อมูลของคู่สมรส บุตร เพื่อน และ/หรือผู้ปกครอง) โดยการนำส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่เรา ให้ถือว่าท่านได้ให้คำรับรองและยืนยันว่าการรวบรวมข้อมูล การนำไปใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวให้แก่เรา ซึ่งรวมถึงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมนั้น มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ข้างล่าง มีความถูกต้องตามกฎหมาย และท่านได้รับความยินยอมจากบุคคลภายนอกเหล่านั้นในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นแก่เราตามวัตถุประสงค์นั้น ๆ

3.3

ท่านควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านนำส่งให้แก่เรานั้นมีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริงทุกประการ ทั้งนี้ การให้ข้อมูลที่ผิดพลาด ไม่เป็นความจริง หรือขาดตกบกพร่อง อาจส่งผลทำให้เราไม่สามารถให้บริการแก่ท่านตามที่ท่านได้ร้องขอได้

4

วัตถุประสงค์ในการรวบรวม การนำไปใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

4.1

โดยทั่วไปแล้ว เราจะทำการรวบรวม นำไปใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ คือ

(ก) เพื่อให้บริการตามที่ท่านร้องขอ

(ข) เพื่อดูแลรักษาและจัดการปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้เป็นปัจจุบัน และ/หรือ ปรับปรุงและสนับสนุนระบบอื่น ๆ ที่จำเป็นเป็นครั้งคราวเพื่อให้มั่นใจว่าการให้บริการของเราจะเป็นไปได้อย่างราบรื่น

(ค) เพื่อให้บริการในความเป็นส่วนบุคคลเพิ่มมากขึ้นตามความต้องการและกิจกรรมที่ได้รับการบริการจากเรา

(ง) เพื่อช่วยให้เราตรวจสอบ พัฒนา ปรับปรุง จัดส่ง และการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเท่าที่จำเป็นในการปรับปรุงการให้บริการของเรา ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าในอนาคต การดำเนินการวิจัยการตลาด การประมวลผลรายการ และการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ (รวมถึงการขอความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของท่านในการทำแบบสอบถามต่าง ๆ)

(จ) เพื่อติดต่อสื่อสารและตอบสนองต่อการสอบถาม การร้องขอ และการร้องเรียนของท่าน

(ฉ) เพื่อจัดการกับข้อพิพาท ดำเนินการและอำนวยความสะดวกในการสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมาย

(ช) เพื่อคุ้มครองและบังคับการใช้สิทธิและหน้าที่ตามสัญญาและกฎหมาย

(ซ) เพื่อป้องกัน ตรวจจับ และสอบสวนอาชาญกรรม ซึ่งรวมถึงการฉ้อโกงและการฟอกเงิน และเพื่อวิเคราะห์และจัดการกับความเสี่ยงในเชิงพาณิชย์อื่น ๆ

(ฌ) เพื่อจัดการความปลอดภัยและความมั่นคงในสถานที่และบริการของเรา (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การตรวจตราดูแลระบบกล้องวงจรปิด และการดำเนินการด้านความปลอดภัยอื่น ๆ)

(ญ) เพื่อจัดการการดำเนินงานโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารการดำเนินงาน และการดำเนินงานทางธุรกิจของเรา และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและขั้นตอนการดำเนินงานภายในของเรา

(ฎ) เพื่อจัดตั้ง อำนวยความสะดวก และนำเสนอสินค้าและบริการต่าง ๆ (roadshows) การดูงาน การจัดกิจกรรมการส่งเสริมการขาย การประกวด และ/หรือการแข่งขันต่าง ๆ

(ฏ) เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามสัญญาใด ๆ ที่ GamesCo มีความผูกพัน

(ฐ) เพื่อริเริ่ม โต้ตอบ หรือดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการร้องเรียน การดำเนินคดี หรือการดำเนินการทางกฎหมาย (ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การร่างและตรวจเอกสารต่าง ๆ เอกสารทางธุรกรรม การขอรับคำปรึกษาทางกฎหมาย และการดำเนินงานในการระงับข้อพิพาท)

(ฑ) เพื่อตรวจสอบ หรือบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ และการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าเพื่อการรับประกันคุณภาพ การฝึกอบรมพนักงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการยืนยันตัวตนใด ๆ

(ณ) เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวกับท่านที่เรามีอยู่ตรงตามวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ระบุไว้ในนโยบายนี้

(ด) เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทางสินทรัพย์ทางธุรกิจ (ซึ่งอาจรวมถึงการควบรวมกิจการ การให้อนุญาต การได้มา หรือการซื้อขายทรัพย์สิน)

(ต) เพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับ นโยบายทางการปฏิบัติ หรือแนวทางการปฏิบัติ หรือในการบังคับใช้กฎหมายและการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ

(ถ) เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ข้างต้น

4.2

นอกจากนี้ เราอาจรวบรวม นำไปใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับลักษณะความสัมพันธ์ของเราที่มีต่อท่าน

(ก) หากท่านมีบัญชีผู้ใช้งานกับเรา

(i) เพื่อดำเนินการตามใบสมัครสำหรับบัญชีผู้ใช้งาน และเพื่อรักษาสถานะบัญชีผู้ใช้งานของท่าน

(ii) เพื่อตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดส่วนบุคคลของท่านที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการที่ท่านร้องขอ

(iii) เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในนโยบาย ข้อตกลง และเงื่อนไข และข้อมูลการบริหารอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ท่านตามบริการที่ท่านควรจะได้รับ และการแจ้งให้ท่านทราบถึงปัญหาในการให้บริการและสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นกับบัญชีผู้ใช้งาน

(iv) เพื่อการให้บริการและการสนับสนุนลูกค้า

(v) เพื่อจัดการและประมวลผลคำขอของท่าน ซึ่งรวมถึงการสร้างและการดูแลรักษาประวัติข้อมูลของสมาชิกในระบบข้อมูลของเราเพื่อจุดประสงค์ในการบริหารข้อมูล (ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการติดตามการใช้บริการของท่าน)

(vi) เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้บริการของท่าน และการวิจัยการตลาด การทำความเข้าใจและวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า สถานที่ตั้ง ความพึงพอใจ และสถิติข้อมูลประชากร เพื่อนำไปพัฒนาการให้บริการของเราต่อไป

(vii) เพื่อแจ้งเตือนและอำนวยความสะดวกในการให้บริการของเราแก่ท่าน ในขณะที่ท่านใช้บริการของเรา และ/หรือ

(viii) เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ข้างต้น

(ข) หากท่านเป็นพนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือเจ้าของธุรกิจ ผู้รับจ้าง หรือผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอก หรือ ผู้ที่คาดว่าจะเป็นผู้ขาย ผู้รับจ้าง หรือผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกอื่น ๆ ของ GamesCo

(i) เพื่อดำเนินการตรวจสอบอย่างเหมาะสมในสถานะกิจการ

(ii) เพื่อประเมินความเหมาะสมขององค์กรของท่านในฐานะผู้ขาย ผู้รับจ้าง และผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกแก่ GamesCo และเพื่อทำการตรวจสอบประวัติของท่าน

(iii) เพื่อสร้างและดูแลรักษาประวัติของผู้ขาย ผู้รับจ้าง และผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกในฐานระบบข้อมูลของเรา

(iv) เพื่อดำเนินการและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานและกระบวนการที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำงาน หรือการเข้ามามีส่วนร่วมของผู้ขาย ผู้รับเหมา และผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอก

(v) เพื่อดำเนินการและอำนวยความสะดวกในการชำระราคาตามใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้

(vi) เพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ

(vii) เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในนโยบาย ข้อตกลง และเงื่อนไข และข้อมูลการบริหารอื่น ๆ

(viii) เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก (ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการออกบัตรผ่านเข้าออกให้แก่ผู้เยี่ยมชม และเพื่อการจัดการด้านความปลอดภัย)

(ix) เพื่อติดต่อสื่อสารกับพนักงานที่ถูกย้ายตำแหน่ง ภายหลังจากที่ได้รับค่าตอบแทนตามสัญญาแล้ว ซึ่งยังคงอยู่ในสินทรัพย์ของเรา เพื่อดำเนินงาน หรือให้บริการ และสำหรับในกรณีฉุกเฉิน และ/หรือ เพื่อประโยชน์ทางด้านความปลอดภัย และ

(x) เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ข้างต้น

4.3

นอกจากนี้ ในกรณีที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายคุ้มครองของมูลส่วนบุคคลแล้ว GamesCo อาจทำการรวบรวมข้อมูล นำไปใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อ “วัตถุประสงค์เพิ่มเติม” ดังต่อไปนี้

(ก) เพื่อการถ่ายภาพหรือวีดีโอเพื่อใช้สำหรับการประชาสัมพันธ์หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด และการนำเสนอภาพถ่าย และ/หรือ นำไปใช้ในบทความและสื่อประชาสัมพันธ์ของเรา

(ข) เพื่อจัดหาและให้บริการทางการตลาดและผลประโยชน์แก่ท่าน ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมการขาย การยกระดับการให้บริการ ผลตอบแทน และ/หรือ โปรแกรมความซื่อสัตย์สำหรับสมาชิก (ซึ่งรวมถึง การเชิญเข้าร่วมกิจการ การส่งจดหมายข่าวสารและการตลาด และข้อมูลการส่งเสริมการขายต่าง ๆ ที่มอบให้แก่ท่านตามโปรแกรมสำหรับสมาชิกดังกล่าว

(ค) เพื่อจัดการการนำเสนอสินค้าและบริการต่างๆ (roadshows) การดูงาน การโฆษณารณรงค์ และการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการขาย และการจัดการการประกวด และการแข่งขันต่าง ๆ

(ง) เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลสอดคล้องกับข้อมูลอื่นใดที่รวบรวมไว้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นและจากแหล่งที่มาอื่น ๆ (รวมถึงแหล่งที่มาจากบุคคลภายนอก) ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาและการให้การบริการ

(จ) เพื่อจัดส่งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ การปรับปรุงการให้บริการ และผลตอบแทนที่ให้แก่ลูกค้าโดยทั่วไป หรือเป็นการให้บริการที่ท่านอาจให้ความสนใจ

(ฉ) เพื่อดำเนินการวิจัยทางการตลาด รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าและข้อมูลอื่น ๆ เพื่อศึกษารูปแบบและแนวโน้มที่เกี่ยวข้องกับสภาพและคุณสมบัติของลูกค้า เข้าใจและวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า สถานที่ตั้ง ความพึงพอใจ และสถิติข้อมูลประชากร เพื่อให้เราสามารถให้บริการแก่ท่านในการบริการด้านอื่น ๆ โดยรวมถึงข้อเสนอพิเศษและข้อเสนอทางการตลาดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจและข้อมูลของท่าน และ/หรือ

(ช) เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ข้างต้น

4.4

หากท่านได้ให้หมายเลขโทรศัพท์ และ/หรือ อีเมล์กับเรา และมีการระบุว่าท่านได้ให้ความยินยอมที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารทางการตลาดหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขายของเราผ่านทางโทรศัพท์ GamesCo อาจทำการติดต่อท่านเป็นครั้งคราวโดยใช้เบอร์โทรศัพท์ดังกล่าว (ซึ่งรวมถึง การติดต่อผ่านช่องทาโทรศัพท์ ข้อความ โทรสาร หรือช่องทางอื่น ๆ) เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการของเราแก่ท่าน

4.5

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการบางอย่าง หรือในการติดต่อสื่อสารกับเรา เราอาจแจ้งให้ท่านโดยเฉพาะเจาะจงเพื่อให้ทราบถึงวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่เราทำการรวบรวม นำไปใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากเราได้ทำการแจ้งท่านเป็นการส่วนตัวแล้ว เราจะทำการรวบรวมข้อมูล นำไปใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เพิ่มเติมดังกล่าว เว้นแต่เราจะแจ้งให้ท่านทราบเป็นอย่างอื่น

4.6

ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมของท่านในการได้รับเอกสาร/ติดต่อสื่อสารในเรื่องการตลาดหรือการส่งเสริมการขายต่าง ๆ จากเรา โดยสามารถติดต่อเราได้ตามรายละเอียดข้างล่างนี้ การตั้งค่าความพึงพอใจและการตั้งค่าการแจ้งเตือนที่กำหนดอยู่ในการให้บริการ (หากมี) และ/หรือ ในลักษณะที่อาจกำหนดไว้โดย GamesCo เป็นครั้งคราว

4.7

เมื่อเราได้รับการยืนยันจากท่านว่าท่านต้องการถอนความยินยอมที่จะได้รับเอกสาร/การติดต่อสื่อสารในเรื่องการตลาดหรือการส่งเสริมการขาย การเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวอาจใช้เวลา 30 วันทำการเพื่อให้การเพิกถอนดังกล่าวปรากฏในระบบของเรา ดังนั้น ท่านอาจจะยังได้รับเอกสาร/การติดต่อสื่อสารในเรื่องการตลาดหรือการส่งเสริมกายขายในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

4.8

เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่า หากท่านเพิกถอนความยินยอมในการรับเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตลาดหรือการส่งเสริมการขาย เรายังคงสามารถติดต่อกับท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของเราได้

5

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

5.1

ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเปิดเผยให้แก่หน่วยงาน หรือบุคคลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ไม่ว่าหน่วยงานหรือบุคคลนั้นจะอาศัยอยู่ในประเทศสิงคโปร์หรือในต่างประเทศ

(ก) ระหว่าง GamesCo และบริษัทในกลุ่ม หรือบริษัทในเครือ (รวมถึง พนักงานที่เกี่ยวข้อง)

(ข) บริษัทที่ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย หรือผู้ให้บริการอื่น ๆ ที่ให้บริการแก่ GamesCo

(ค) ตัวแทน, ผู้รับเหมา, ผู้รับเหมาช่วง หรือผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกที่ให้บริการกับ GamesCo เช่น ผู้ให้บริการการจัดส่งเอกสาร การสื่อสารโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ การชำระเงิน การพิมพ์ การเรียกเก็บเงิน การเรียกชำระหนี้ การประมวลผล การบริการด้านเทคนิค การขนส่ง การฝึกอบรม การวิจัยการตลาด ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (call centre) การรให้บริการด้านความปลอดภัย หรือ การให้บริการอื่น ๆ แก่ GamesCo

(ง) ผู้ขาย หรือบุคคลภายนอกผู้ให้บริการ และพันธมิตรทางการตลาดและธุรกิจของเราที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขายและการบริการ

(จ) ลูกค้าของเรา;

(ฉ) หุ้นส่วนธุรกิจ นักลงทุน ผู้รับโอน หรือผู้รับมอบสิทธิต่าง ๆ (ผู้รับโอนจริง หรือผู้ที่มีโอกาสเป็นผู้รับโอน) เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ทางธุรกิจ (ซึ่งอาจรวมถึง การควบรวมกิจการ การได้มา หรือการขายสินทรัพย์)

(ช) ธนาคาร บริษัทบัตรเครดิต สถาบันการเงินอื่น ๆ และผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง

(ซ) ผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำปรึกษาแก่เรา เช่น ที่ปรึกษาทางธุรกิจ ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย

(ฌ) กระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่กำกับดูแล คณะกรรมการหรือหน่วยงานตามกฎหมาย หรือ หน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ แนวทาง และข้อบังคับ หรือ แผนการที่กำหนดโดยหน่วยงานของรัฐ และ/หรือ

(ญ) บุคคลอื่นใดที่ท่านอนุญาตให้เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

5.2

เราอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับท่านในรูปแบบรวมหรือในรูปแบบการไม่ระบุชื่อ เช่น เราอาจต้องการทราบว่าผู้อ่านโดยเฉลี่ยแล้วใช้บริการของเรานานเท่าใด หรือหน้าเว็บไซต์ หรือลักษณะเด่นใด ๆ ของเราที่ได้รับความสนใจมากที่สุด

6

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

6.1

เราขอแนะนำให้ท่านทำการติดต่อเราโดยเร็วที่สุดเพื่อให้เราสามารถทำการปรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เรามีอยู่ให้เป็นปัจจุบัน ข้อมูลส่วนบุคคลที่ขาดตกบกพร่องหรือไม่เป็นปัจจุบันอาจส่งผลกระทบถึงความสามารถของเราในการให้บริการแก่ท่าย หรืออาจก่อให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการหรือดำเนินการใด ๆ ตามที่ท่านได้ร้องขอไว้แก่เรา

7

การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศอื่น

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกนำไปเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ภายนอก (external servers) ที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ นอกจากนี้ ตามที่ระบุไว้ข้างต้น เราอาจมีความจำเป็นต้องโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นครั้งคราวระหว่างบริษัทในกลุ่มที่เกี่ยวข้อง และ/หรือองค์กร และ/หรือ บริษัทในเครือต่าง ๆ และ ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ตามความจำเป็นทางการดำเนินงานทางธุรกิจ ซึ่งบุคคลดังกล่าวอาจอาศัยอยู่นอกประเทศสิงคโปร์

8

การใช้คุกกี้ เว็บบีคอน (Web Beacons) และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

8.1

เมื่อท่านเยี่ยมชมหรือมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์หรือการบริการของเรา เราและผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของเราอาจใช้คุกกี้ เว็บบีคอน (web beacons) หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเพื่อช่วยให้ท่านได้รับประสบการณ์ในการใช้เว็บไซต์ให้ดี รวดเร็ว และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

8.2

การใช้คุกกี้ เว็บบีคอน (web beacons) หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในการให้บริการของเรานั้นมีฟังก์ชั่นที่แตกต่างกันออกไป โดยเทคโนโลยีเหล่านั้นมีความจำเป็นสำหรับการให้บริการของเรา ซึ่งช่วยให้เราปรับปรุงประสิทธิภาพ หรือ การให้บริการแก่ท่านให้มีฟังก์ชั่นที่พิเศษยิ่งขึ้นไปอีก ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้ยังสามารถช่วยให้เราปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้เหมาะสมและตรงตามความต้องการของท่าน หรือเพื่อกำหนดเป้าหมายในการโฆษณาให้แก่ท่านทั้งในและนอกเว็บไซต์ของเรา

คุกกี้ – ไฟล์ข้อความขนาดเล็ก (โดยทั่วไปแล้วจะประกอบไปด้วยตัวอักษรและตัวเลข) ที่จัดเก็บไว้ในบราวเซอร์ (browser) หรืออุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ หรือดูข้อความ คุกกี้จะอนุญาตให้เว็บไซต์จดจำอุปกรณ์หรือบราวเซอร์ โดยคุกกี้นั้นจะมีหลายประเภท ดังต่อไปนี้

• เซสชั่นคุกกี้ (Session cookies) จะหมดอายุลงเมื่อท่านปิดบราวเซอร์ (browser) โดยเซสชั่นคุกกี้ (Session cookies) จะอนุญาตให้เราทำการเชื่อมต่อกับกิจกรรมของท่านเฉพาะในระหว่างที่ท่านใช้บราวเซอร์ (browser) นั้นอยู่

• เพอร์ซิสเตนท์คุกกี้ (Persistent cookies) จะถูกเก็บไว้อยู่ในอุปกรณ์ของท่านในช่วงที่ท่านใช้บราวเซอร์ (browser) เพื่ออนุญาตให้เราจดจำความต้องการหรือกิจกรรมของท่านในเว็บไซต์ต่าง ๆ

• คุกกี้บุคคลที่หนึ่ง (First-party cookies) เป็นคุกกี้ที่ถูกกำหนดโดยเว็บไซต์ที่ท่านกำลังเยี่ยมชม

• คุกกี้บุคคลที่สาม (Third-party cookies) เป็นคุกกี้ที่ถูกกำหนดโดยเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งจะแยกออกจากเว็บไซต์ที่ท่านกำลังเยี่ยมชมอยู่

ท่านสามารถปิดหรือลบคุกกี้ได้โดยใช้เครื่องมือที่มีอยู่บนบราวเซอร์ในเชิงพาณิชย์ (commercial browser) ทั่วไป การตั้งค่าสำรับแต่ละบราวเซอร์ (browser) นั้น ท่านจะต้องตั้งค่าแยกต่างหาก เนื่องจากบราวเซอร์ (browser) ที่แตกต่างกันจะมีฟังก์ชั่นและตัวเลือกที่แตกต่างกันออกไป

เว็บบีคอน (Web beacons) – ภาพกราฟิกขนาดเล็ก (หรือที่เรียกว่า “พิกเซลแท็ก” (pixel tags) หรือ "clear GIFs") ที่อาจรวมอยู่ในเว็บไซต์และการให้บริการของเรา โดยทั่วไปแล้ว เว็บบีคอน (web beacons) จะทำงานร่วมกับคุกกี้เพื่อจดจำข้อมูลการใช้งานและพฤติกรรมของผู้ใช้งานแต่ละคน

เทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน – เทคโนโลยีที่จัดเก็บข้อมูลในบราวเซอร์ (browser) หรืออุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันหรือมีการจัดเก็บข้อมูลแบบถาวร (local storage) เช่น แฟชรคุกกี้ (flash cookies) HTML 5 cookies และการจัดเก็บเว็บแอปพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ด้วยวิธีอื่น ๆ (web application software) โดยเทคโนโลยีเหล่านี้สามารถทำงานได้บนทุกบราวเซอร์ (browser) ของท่าน

เราอาจใช้คำว่า “คุกกี้” หรือ “เทคโนโลยีอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน” แทนที่กันในนโยบายของเรา เพื่อใช้อ้างอิงถึงเทคโนโลยีทั้งหมดที่เราใช้ในการรวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลในบราวเซอร์ (browser) หรืออุปกรณ์ของท่าน หรือที่รวบรวมข้อมูลหรือตัวช่วยในการระบุตัวตนของท่านให้ไม่ซ้ำกับผู้ใช้งานรายอื่นตามแนวทางที่อธิบายไว้ข้างต้น

8.3

เราอาจใช้คุกกี้ เว็บบีคอน (web beacons) และเทคโนโลยีอื่น ๆ ดังนี้

(ก) เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเข้าถึงและการใช้บริการของเรา

(ข) เพื่อระบุอุปกรณ์ของท่านตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

(i) สำหรับการดำเนินการและการให้บริการของเรา

(ii) เพื่อให้ท่านสามารถนำข้อมูลไปใช้ในหน้าเว็บไซต์ต่าง ๆ หรือเชื่อมการให้บริการของเราได้ชั่วคราว เพื่อหลีกเลี่ยงการป้อนข้อมูลซ้ำ และ

(iii) เพื่อระบุอุปกรณ์ของท่านเป็นการชั่วคราวภายหลังจากที่ท่านได้เข้าสู่หน้าที่ปลอดภัยในการให้บริการของเรา เพื่อให้ท่านสามารถดำเนินการบางอย่างได้

(ค) เพื่อให้เราสามารถปรับปรุงการให้บริการของเราได้โดยการติดตามการเข้าถึงและการใช้บริการของเราในการรวบรวมสถิติการใช้งานของผู้เยี่ยมชมรายใหม่และรายเดิมเพื่อประเมินประสิทธิภาพต่อไป

(ง) เพื่อให้เราสามารถปรับปรุงการให้บริการของเราให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อปรับปรุงให้การให้บริการของเราให้ตรงตามความต้องการของท่านมากที่สุด

(จ) เพื่อการจัดเก็บและจดจำการเข้าสู่ระบบและความพึงพอใจในการเข้าถึงและการใช้บริการของเรา (เช่น การเลือกภาษา และภูมิภาคของท่าน) เพื่อหลีกเลี่ยงการป้อนข้อมูลดังกล่าวอีกรอบเมื่อท่านกลับเข้ามายังเว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชั่นของเรา

(ฉ) เพื่อควบคุมการเข้าถึงหน้าเว็บไซต์พิเศษโดยที่ไม่ต้องขออนุญาตเพิ่มเติมจากท่าน (โดยที่ไม่มีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม)

(ช) เพื่อจัดการ ดำเนินการ ส่งเสริม หรือกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมรับรางวัลหรือโปรโมชั่นใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของเรา และ

(ซ) เพื่อโฆษณาออนไลน์ หรือให้ข้อเสนอในการให้บริการของเราที่ตรงตามความต้องการของท่านที่สุด จำกัดจำนวนครั้งที่ท่านจะเห็นโฆษณาหรือข้อเสนอดังกล่าว และเพื่อประเมินประสิทธิภาพของการตลาดและการโฆษณาออนไลน์ของเรา

8.4

คุกกี้บางส่วนที่เราใช้นั้นมาจากบริษัทของบุคคลภายนอกที่เป็นคนให้ข้อมูลในการวิเคราะห์เว็บไซต์และความสามารถในการให้บริการของเรา โดยบริษัทเหล่านี้จะรวบรวมข้อมูลของท่านในขณะที่ท่านมีปฏิสัมพันธ์กับการให้บริการ ซึ่งเราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อรวบรวมสถิติเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมที่มีปฏิสัมพันธ์กับการบริการ ทั้งนี้ ก็เพื่อประเมินประสิทธิภาพในการสื่อสาร และเพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมแก่ผู้เยี่ยมชม ลูกค้า และผู้ใช้งานของเรา

8.5

เราใช้คุกกี้ของแพลตฟอร์มและเว็บไซต์เครื่องข่ายสังคม (social network) ของบุคคลภายนอก เพื่อให้ท่านสามารถโต้ตอบกับแพลตฟอร์มและเว็บไซต์เหล่านั้นเพื่อให้สามารถแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเราผ่านทางแพลตฟอร์มหรือเว็บไซต์เหล่านั้นได้ (เช่น ผ่านการกดปุ่ม “ถูกใจ” หรือ “แบ่งปัน” หรือผ่านช่องทางการแสดงความคิดเห็น ฯ) โดยแพลตฟอร์มเครื่องข่ายสังคม (social network) นั้นจะทำการเข้าถึงและใช้ข้อมูลในคุกกี้เพื่อจุดประสงค์ของแพลตฟอร์มเหล่านั้น และเราแนะนำให้ท่านศึกษานโยบายข้อมูลส่วนบุคคลและนโยบายคุกกี้ที่เกี่ยวข้อง

8.6

การบริการและคุณสมบัติบางประการบนเว็บไซต์ของเรามีไว้เพื่อให้ใช้งานผ่านเทคโนโลยีเหล่านี้เท่านั้น ท่านสามารถบล็อก ลบ หรือปิดการใช้งานของเทคโนโลยีเหล่านี้ได้ตลอดเวลา หากบราวเซอร์ (browser) ของท่านอนุญาตให้ทำได้

อย่างไรก็ตาม หากท่านปฏิเสธการใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ท่านอาจไม่สามารถใช้ประโยชน์จากการให้บริการ และคุณสมบัติบางประการบนเว็บไซต์หรือเครื่องมือการบริการของเราได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับวิธีการในการบล็อก ลบ หรือ ปิดการใช้งานของเทคโนโลยีเหล่านี้ โปรดตรวจสอบการตั้งค่าบนบราวเซอร์ (browser) ของท่าน

9

การเชื่อมต่อเว็บไซต์กับบุคคลภายนอก

การให้บริการของเราอาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ที่บริหารโดยบุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึง พันธมิตรทางธุรกิจของเรา ทั้งนี้ ทางเราจะไม่รับผิดชอบในวิธีการดูแลคุ้มครองข้อมูลของเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่บริหารโดยบุคคลภายนอกที่ทำการเชื่อมโยงกับบริการของเรา เราขอแนะนำให้ท่านทำความเข้าใจและศึกษาวิธีการดูแลคุ้มครองข้อมูลของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกดังกล่าว ซึ่งในบางเว็บไซต์นั้นอาจมีการใช้ตราสินค้าหรือโลโก้หรือเครื่องหมายมายการค้าร่วมกับของเรา แม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นคนดำเนินการหรือดูแลเว็บไซต์ดังกล่าวก็ตาม ดังนั้น หากท่านไม่ได้รับการบริการจากเราแล้ว ท่านควรทำการตรวจสอบนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องของแต่ละเว็บไซต์ เพื่อพิจารณาแนวทางที่เว็บไซต์ดังกล่าวจะจัดการกับข้อมูลที่รวบรวมจากท่าน

10

วิธีการติดต่อเรา – การขอเพิกถอนความยินยอม การเข้าถึง และการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

10.1

หากท่าน:

(ก) มีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล หรือเกี่ยวกับนโยบายนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้

(ข) ต้องการที่จะขอเพิกถอนความยินยอมที่ท่านให้แก่บริษัทสำหรับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้ หรือ

(ค) ต้องการเข้าถึงและแก้ไขบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

กรุณาติดต่อเราที่:

วิธีการติดต่อ & รายชื่อผู้ติดต่อ

โดยไปรษณีย์: ฝ่ายจัดการดูแลข้อมูล

Digital Games International Pte. Ltd

Pickering Operations Complex (POC): 20 Pickering Road, #33-00, Singapore 048658.

โดยอีเมล์:

privacy@storms.com

ฝ่ายจัดการดูแลข้อมูล

10.2

เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่าหากบุคคลภายนอก (เช่น นายจ้าง) เป็นผู้จัดหาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่เรา ท่านควรติดต่อองค์กรหรือบุคคลดังกล่าว เพื่อทำการร้องขอให้องค์กรหรือบุคคลดังกล่าวทำการสอบถาม ร้องเรียน และเข้าถึง และแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ถึง GamesCo แทนท่าน

10.3

หากท่านเพิกถอนความยินยอมที่ท่านให้ไว้กับเราในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ หรือทั้งหมดของท่าน ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะของคำร้องขอของท่าน GamesCo อาจจะไม่สามารถให้การบริการ หรือจัดการความสัมพันธ์ตามสัญญาใด ๆ ให้แก่ท่านต่อไป ซึ่งอาจส่งผลกระทบทำให้เกิดการยกเลิกข้อตกลงใด ๆ ที่ทำกับ GamesCo และส่งผลทำให้ท่านละเมิดหรือผิดข้อตกลงหรือสัญญา โดยในกรณีดังกล่าวนี้ Gamesco ขอสงวนสิทธิ์โดยชัดแจ้งซึ่งสิทธิทางกฎหมายต่าง ๆ ที่จะพึงกระทำได้

11

กฎหมายที่ใช้บังคับ

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายสิงคโปร์